| Úvod | Kontakt |
Databáze výrobců
Untitled Document Databáze
Kalendárium
Kalendář
Vyhledávání
Lidová řemesla

Řemeslná sdružení

Cech čalouníků a dekoratérů

Telefon: 541 159 350, 602 558 554
Email: cech_cal@volny.cz
WWW: http://www.volny.cz/cech_cal

Působnost cechu

Cech čalouníků a dekoratérů

 • je neziskové profesní společenství vytvořené v roce 1998 s cílem zvyšování kvality čalouněných a dekoratérských výrobků,
 • je zájmovým sdružením dobrovolně sdružených fyzických a právnických osob.

Cíle cechu

Cech čalouníků a dekoratérů bude vyvíjet úsilí k ochraně společných zájmů dodavatelů, výrobců, prodejců a spotřebitelů. Zaměření cechu je realizováno ve 4 oblastech:

4.1 Zvyšování úrovně čalouněných a dekoratérských výrobků design - kvalita - komfort - tradice - inovace:

 • zajištění návrhů designu a pomoc při zajištění spolupráce s renomovanými designéry,
 • zajištění kvalitativních standardů čalounických a dekoratérských materiálů,
 • zajištění poradenství a návrhů materiálových skladeb podle kvalitativních standardů,
 • zajištění pomoci při návrhu technologických center a výrobních dílen,
 • zajištění pomoci při návrhu firemní značky,
 • zajištění pomoci při zavádění nových technologií přípravy a řízení výroby,
 • zajištění pomoci při zavádění systémů jakosti a akreditačním řízení , .
 • zajištění pomoci při prezentaci firem na veletrzích a výstavách,
 • zajištění, zabezpečení a příprava společné expozice na veletrhu nábytku pro prezentaci kvalitních výrobků členů cechu.

4.3 Vzdělávání, propagace a spolupráce s médii:

 • zajištění poradenské služby,
 • zajištění přípravy a organizace školení a konferencí,
 • zajištění informací o odborných výstavách,
 • zajištění informací o nových materiálech, technologiích, strojích a zařízení,
 • příprava informací o cechu v médiích.

4.4 Zvyšování odborné informovanosti veřejnosti o funkci a kvalitě čalouněných a dekoratérských výrobků:

 • na výstavách a veletrzích,
 • v populárně vědeckých článcích v časopisech určených pro širokou veřejnost,
 • přednáškami,
 • spoluprací s organizacemi zabývajícími se ochranou spotřebitelů.

Rudolfinea [nahoru]

Adresa:
Jeronýmova 73
252 63 Roztoky u Prahy
Kontakt: pí. Eva Plánská
Telefon: 233 910 051
Fax: 220 910 661
Mobil: 737 885 600
WWW: http://www.rudolfinea.cz/

Živnostenské společenstvo RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla udílením AUTORIZACE v rámci AKADEMIE ŘEMESEL A SLUŽEB HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY přebírá dle Statutu Akademie řemesel a služeb HK ČR (dále jen AŘS HK ČR) práva a povinnosti:

 • i nadále být aktivním živnostenským společenstvem s celorepublikovou působnosti začleněným v HK ČR
 • garantovat vypracování učebních dokument? a jejich případných změn, aktualizaci podle potřeb praxe a technického rozvoje, a to pro počáteční přípravu učňů i další odborné vzdělávání
 • garantovat vypracování požadavk? ke zkouškám a jejich aktualizaci v souladu s učebními dokumenty
 • navrhovat v rámci mistrovské zkoušky obsah praktické zkoušky a zkoušky z odborných teoretických znalostí, k tomuto účelu vypracovávat "profesní standard mistra řemesla"
 • ve svém oboru doporučovat HK ČR vzdělávací zařízení k pověření realizací vzdělávacích programů AŘS HK ČR, tj. nominovat mistrovské školy svého oboru
 • navrhovat odborné lektory pro výuku ve vzdělávacích programech AŘS HK ČR
 • potvrzovat délku praxe v příslušném oboru pro uchazeče o mistrovskou zkoušku
 • odborně garantovat mistrovskou zkoušku, kterou zabezpečuje certifikační orgán akreditovaný podle ?SN EN 4501
 • zajišťovat kontrolní činnost nad průběhem výuky a zkoušek. Společně s HK ČR vystavovat mistrovský list, a to na základě předloženého certifikátu o vykonané mistrovské zkoušce
 • vést vlastní evidenci mistrovských listů . získávat 10% podíl z kursovného za každého účastníka vzdělávacího programu Akademie řemesel a služeb HK ČR

Cech kamnářů České republiky [nahoru]

Adresa:
Plzeňská 31
150 00 Praha 5
Email: info@cechkamnaru.cz
WWW: http://www.cechkamnaru.cz/

Kamnařina patří mezi nejstarší řemesla, která vznikla specializací a časem osamostatněním od hrnčířské profese.Výroba hliněného nádobí provází člověka již mnoho staletí, avšak výroba a stavba kachlových kamen, kdy nestačí jen oheň obezdít, se začala na našem území rozšiřovat až v 15.století.

Vývoj kamnařiny vždy reagoval na celkový vývoj společnosti a úroveň průmyslové výroby. Někdy se vyráběly kachle bohatě zdobené do honosných sídel a panských domů, jindy hladké s levnou glazurou pro chudý lid. Byly doby, kdy kamnáři požívali obecnou vážnost a jindy bylo řemeslo v úpadku a zapomnění. Naposled v sedmdesátých létech minulého století, kdy roku 1965 byl učební obor Kamnář-obkladač zrušen.

V roce 1995 se podařilo dát dohromady několik kamnářských nadšenců, kteří se snažili do té doby individuálně o znovuvzkříšení tohoto krásného řemesla. První schůzka se uskutečnila ve výzkumném ústavu keramiky v Horní Bříze u Plzně 20. 8. 1995, další pokus v Letovicích v říjnu 1995 a celé toto úsilí bylo završeno ustavující schůzí "kamnářů" začátkem listopadu 1995 v Praze. Od té doby nastal dynamický rozvoj profese kamnář v celém spektru činností.

 1. Byl znovu otevřen učební obor "Kamnář" na SOU v Ostravě pod č.j. 5004/96-014 s platností od 1.září 1996 a po vyhodnocení experimentu lze vyučovat na kterékoliv střední škole v republice.
 2. Zároveň bylo vydáno pověření č.16 674/96-34/73 MŠMT pro SOU v Ostravě k vydávání dokladů o ukončení rekvalifikačních kurzů pro činnost kamnář.
 3. Cech kamnářů ČR sdružil do svých řad mnoho kamnářských firem působících na území České republiky, které se věnují buď stavbě kamen a krbů nebo výrobě souvisejících výrobků, např. krbové vložky, sporákové kování, šamotové tvarovky, apod.
 4. Rozvinula se spolupráce se zahraničními výrobci a dodavateli kamnářských výrobků a nových technologií a materiálů. Takže již nic nebrání tomu, abychom zákazníkovi postavili, o co projeví zájem, byť i z dovozových komponentů.
 5. Rada cechu se také zaměřila a průběžně zajišťuje odborná školení pro své členy a hlídá jejich odbornou úroveň přes své revizní techniky. Tuto ochranu spotřebitele bere velmi vážně.
 6. Cech kamnářů se snaží zaplnit mezeru v názvosloví a tvorbě norem a technických předpisů. Na tuto činnost je kladen velký důraz. Zastaralé normy nám nestačí.
 7. Cech kamnářů také rozvíjí spolupráci např. se Společenstvem kominíků a zapojuje se do odborných aktivit - je členem Hospodářské komory, Rady pro technická zařízení, apod.
 8. Rozvíjíme také spolupráci se zahraničními kamnáři, např. ze Slovenska.Výměna zkušeností bude určitě pokračovat a stane se přípravou pro vstup do Evropské unie.

V současné době má Cech kamnářů ČR asi 110 členů, ať jednotlivců či větších firem, které zastupují toto řemeslo ve všech částech naší republiky. V čele cechu je rada, která řídí činnost mezi schůzemi valné hromady. V čele rady je předseda.

Svaz výrobců bižuterie [nahoru]

Adresa:
U přehrady 61
466 23 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483513547
Fax: 483513547
Email: svb@bcm.cz
WWW: http://www.svbi.cz/
Sekretariat: JUDr. Jaromír Adam - tajemník

Svaz výrobců bižuterie reprezentuje zájmy bižuterního a sklářského průmyslu, soustředěného především do regionu Jablonecka. Je právnickou osobou a v současné době sdružuje 22 členů, mezi nimiž jsou prakticky všichni bižuterní a sklářští výrobci. Členové Svazu zaměstnávají cca 10.000 pracovníků a jsou hlavními nositeli zaměstnanosti v regionu.

Předmětem jeho činnosti je ochrana zájmů jeho členů a vytváření optimálních podmínek pro rozvoj bižuterního průmyslu, který je i ve světovém měřítku ojedinělým komplexem činností výrobních, obchodních, výzkumných, pedagogicko-vzdělávacích a dalších obslužných aktivit. Svaz plní funkci koordinační, propagační a informační. Významná je rovněž jeho úloha jako zaměstnavatelského svazu.

Svaz spolupracuje s místními a centrálními orgány státní správy a samosprávy, dalšími zájmovými asociacemi, Hospodářskou komorou a s ostatními subjekty.

Svaz výrobců bižuterie je založen na demokratických principech. Nejvyšším orgánem je valná hromada, složená ze zástupců všech členů, která rozhoduje o všech zásadních otázkách a volí výkonný orgán, kterým je představenstvo Svazu.

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel [nahoru]

Vzdělávací zařízení s akreditovanými programy

Adresa:
Iva Prošková
Chalabalova 1601
15500 PRAHA 5,
Telefon: 235 519 954,
Email: info@palickovani.cz
WWW: http://www.palickovani.cz/def_k.htm

učebny: Dana Mašková, Holečkova 61, 15000 PRAHA 5, tel: 605 443 514

Kdo jsme?

Jsme spolek, který si vzal za své šířit vzdělání v oboru uměleckých řemesel. Pro současný a moderní styl vyhledávat a rozvíjet i ty méně známé či zapomenuté techniky.

Jak to děláme?

Organizujeme kurzy, semináře, přednášky, ukázky, exkurze a zájezdy, výstavy a konzultace. Soustřeďujeme a připravujeme učebnice, skripta, návody a vzory pro výuku, obstaráváme i materiál a pomůcky k učení. Zajišťujeme místo, lektorky a také ubytování při seminářích a víkendových kurzech.

Nejčastější náměty - paličkování, kresba, látkobarvení

Spolek řemesel ručních [nahoru]

Adresa:
Štěpánov u Olomouce
Horní ulice 50/69
783 13
Telefon: 777 110 543
Email: Spolek.remesel.rucnich@seznam.cz
WWW:

http://www.tradicniremesla.cz/

 • Spolek je občanské sdružení založené s cílem obnovovat, zachovávat a rozšiřovat zájem veřejnosti o tradiční a ruční řemesla jako nedílnou součást naší národní kultury a historie. Naší snahou je nabídnout zájemcům z řad dětí i dospělých možnost vlastní tvořivé práce, využití volného času. Dětem dát možnost poznat krásu řemesla a možnost uplatnit svoje zájmy v budoucím životě a dospělým nabídnout možné řešení k překlenutí tíživé životní situace.
 • Ve spolupráci s výstavištěm Flora Olomouc a.s. chceme uspořádat ukázky na pěti veletrzích a připravujeme podklady pro uskutečnění 1.ročníku "Festivalu řemesel" (viz. Festival).
 • Chystáme cyklus přednášek a seminářů s tematikou řemesel (viz. Přednášky, Semináře).Na tuto akci jsme zpracovali projekt s žádostí o dotaci z ministerstva kultury ČR z dotačního titulu "Ochrana tradičních lidových řemesel".
 • Připravili jsme projekt vzdělávání vedoucích dětských kolektivů v oboru ručních a lidových řemesel a i tento projekt jsme požádali ministerstvo kultury o dotaci.
 • Chceme uskutečnit další ročník školních výletů "Život na Hané?" a historického divadla "Jarmark na Unčovické tvrzi"(viz.Jarmark). Školní výlety byly v loňském roce podpořeny dotací z ministerstva kultury. Také letos jsme požádali o dotaci. Hodnocení celé akce je součástí výroční zprávy o činnosti Spolku.
 • Ve spolupráci se studiem Velehrad připravujeme vydání videokazety " Řemesla na Hané"
 • Navázali jsme spolupráci s SEV "Sluňákov", s nimiž letos uskutečníme projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT s názvem " Šikulka", v němž bychom rádi skloubili ruční řemesla s ekologickou výchovou.
 • Na žádost Pedagogického centra v Olomouci připravujeme nové projekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT s tématikou lidových řemesel, tentokráte pro celý Olomoucký kraj.

Témata kurzů

Malba na hedvábí, ruční tkaní, tkaní, paličkovaná krajka, ruční papír, vyšívání, batika, patchwork, zpracování ovčí vlny a předení, košíkářství.

Cech česko - moravských uměleckých dráteníků [nahoru]

Kontakt: RNDr. Hana Maříková, cechmistr
Adresa:
U Průhonu 23,
170 00 Praha 7-Holešovice
Telefon: 608 075 740
Email: cech-drateniku@seznam.cz
WWW: www.sweb.cz/cech-drateniku/

Občanské sdružení Cech česko - moravských uměleckých dráteníků vzniklo z podnětu několika nadšenců v roce 1999 a v tomto roce bylo také zaregistrováno u MV ČR.

Jsme nevýdělečná, nezisková, dobrovolná, zájmová organizace sdružující jak výtvarníky amatéry, tak profesionály, kteří se věnují výtvarnému zpracování užitných i dekorativních předmětů z drátu. Působíme na území Čech i Moravy a našimi členy jsou i dráteníci ze Slovenska.

Naším cílem je chránit a udržovat tradiční způsoby historického řemesla a osvětovou, kulturní a vzdělávací činností dbát o rozvíjení a šíření původního drátenického řemesla.

Cech je otevřen všem zájemcům starším 15ti let bez rozdílu, kteří se drátenickému řemeslu nějakým způsobem věnují a mají stejný zájem a cíle. V současné době máme několik desítek členů ze všech koutů republiky. Řídícím orgánem sdružení je pětičlenný výbor v jehož čele je předseda - cechmistr, který je oprávněn jednat jménem cechu a zastupovat zájmy cechu. Cech pomáhá svým členům po stránce odborné, zajišťuje pomůcky potřebné k tvorbě i výuce a ochraňuje zájmy všech svých členů po stránce umělecké i autorské.

Cech uděluje svým členům na základě předložených prací titul "mistr cechu česko - moravských uměleckých dráteníků" v oboru lidové umělecké tvorby. Cech svým členům zprostředkovává důležité informace z oboru, poskytuje přehledy akcí apod. Jedenkrát ročně pořádá setkání dráteníků s doprovodnými akcemi. Ve spolupráci s dalšími partnery jako jsou např. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Klub lidové tvorby a Vzdělávací spolek uměleckých řemesel pořádá semináře, výstavy, přednášky a kurzy drátování.

Společenstvo uměleckých kovářu a zámečniků a kovářu-podkovářu Čech, Moravy a Slezska -------------------------------------------------------------

Adresa:
Kovářske společenstvo
Bednárova 20
619 00 Brno
WWW: http://kovari.sky.cz/

Studio lidových uměleckých řemesel [nahoru]

Adresa:
DIANA ART - studio lidových řemesel
K.Čapka 344,
790 01 Jeseník
Telefon: 605 836 283
Email: mirimade@centrum.cz
WWW: http://www2.webpark.cz/remesla/

Studio se zaměřuje na výuku batiky, tkaní a barvení textilií, "uzlování" a dalších rukodělných dovedností. Jsou to všechno dovednosti a techniky, které se po letech stávají znovu velmi atraktivní a žádané. A to nejen pro svou jednoduchost a zároveň velkou paletu možností, ale i pro svou schopnost nás vytrhnout z dnešní urychlené doby a alespoň na chvíli odvést naši mysl od každodenního stresu.

Sdružení lidových řemeslníků a výrobců [nahoru]

Adresa:
Havířská 956
665 01 Rosice u Brna
WWW: http://www.czechfolkart.cz/?page=1

Sdružení lidových řemeslníků a výrobců se představuje: Sdružení lidových řemeslníků a výrobců je dobrovolnou, nezávislou společenskou organizací, která sdružuje řemesníky a výrobce, jejichž činnost vychází z tradiční lidové řemeslné výroby a lidové kultury příslušných regionů, nebo zabývajících se uměleckou tvorbou vycházející z evropských tradic.

Prezentuje výrobu lidových řezbářů, košíkářů, výrobců lidových textilií a textilních technik, kovářů, kovolijců, kožedělných výrobků, keramiky, kraslic, perníkářů, medoviny, nožířů, brouskařů a pod.

V současné době sdružujeme 80 řemeslníků z celé České republiky. Sdružení již od svého vzniku v roce 1992 organizuje, nebo se jeho členové účastní na řemeslných jarmarcích v rámci různých lidových slavností, městských oslav, středověkých slavností a podobně.

Při těchto akcích zajišťujeme účast řemesníků prodávajících své výrobky, předvádění ukázek lidového řemesla. Jednotliví řemeslníci vlastní svoje dřevěné stánky v jednotném provedení a vystupují v lidových krojích, nebo dobovém oblečení dle požadavků organizátorů slavností.Spolupráci s naším sdružením je možno navázat buď individuálně s jednotlivými členy sdružení dle přiloženého adresáře, nebo zajistíme kompletní zorganizování řemeslného jarmarku včetně ukázek výroby.