Pod pojem Právní ochrana průmyslových vzorů na základě zákona č. 207/2000 Sb. spadá i ochrana návrhářské či designérské tvorby. To znamená, že vzor výrobku, zapsaný do rejstříku průmyslových vzorů, získává právní ochranu před jeho zneužitím nebo využitím jinými osobami nebo výrobními podniky. Tato ochrana se netýká technické konstrukce nebo materiálové podstaty výrobku, nýbrž jeho vzhledu, především barev, tvaru nebo výzdoby, které dal výrobku jeho původce. Vyobrazení takového výrobku musí být uvedeno v rejstříku průmyslových vzorů, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.

Přihlášku vzoru je oprávněna podat fyzická osoba, která vzor vytvořila jako nový, popřípadě právní nástupce, pokud předloží doklad o nabytí práva na průmyslový vzor. Formulář přihlášky lze získat v podatelně Úřadu pro průmyslové vlastnictví nebo na Internetu. Nejdůležitější součástí přihlášky je vyobrazení vzoru. Úřad prověří, zda předmět přihlášky splňuje podmínky požadované zákonem, po zápise do rejstříku zveřejní vzor ve Věstníku Úřadu a po zaplacení správního poplatku vydá osvědčení o zápisu.

Zápis platí 5 let ode dne podání přihlášky a vlastník (původce) vzoru může tuto dobu ochrany obnovit vždy za pět let, nejdéle na celkovou dobu 25 let. Podle Sazebníku v příloze zákona č.368/1992 Sb. o správních poplatcích se za přihlášku platí 500.-Kč za jeden vzor, za každý další v přihlášce pak 200.-Kč, a za zápis licence do rejstříku 200.-Kč.

Původcovství k průmyslovému vzoru je osobním právem, které je nezcizitelné a nepřevoditelné. Převoditelná jsou pouze práva majetková. Přihlašuje-li vzor například výrobní organizace, musí být k přihlášce přiložen doklad o nabytí práva na přihlašovaný vzor. Ve složitějších případech vztahů původce a přihlašovatele, popřípadě převodu licencí jinému subjektu, je vhodné se poradit s odborně erudovaným právníkem.

Nezbytnou podmínkou zapsání do rejstříku průmyslových vzorů je hlavně novost vzoru, která se významně liší od vzorů dosud v rejstříku uvedených. Mezi podstatné náležitosti přihlášky patří zejména stručný název vzoru, vyjadřující obecné označení druhu výrobku, a fotografie nebo jiné vyobrazení vzoru, z nichž musí být patrné jeho charakteristické znaky.

Ochraně vzorů, vytvořených pracovníky lidové umělecké výroby a lidových řemesel dosud nebyla věnována příliš velká pozornost. Má-li se zvýšit úroveň české lidové umělecké výroby a lidových řemesel, je péče o tvorbu nových vzorů na základě osvědčených technik a materiálů potřebou nanejvýš aktuální.