Středním odborném učilišti v Jaroměři

SOU Jaroměř
Studničkova 260
551 01 Jaroměř
Tel: 491 812 425,  491 811 601
E-mail: sou.jaromer@tiscali.cz
WWW: http://www.sou-jaromer.cz/

V tomto roce si připomene 118 let od svého založení (Střední odborné učiliště v Jaroměři je pokračovatelem Všeobecné řemeslné školy založené v roce 1886 a jejich následníků s různými názvy). V dnešní době máme k dispozici vlastní tělocvičnu ,hřiště, domov mládeže hotelového typu, počítačovou učebnu, vybavené dílny a odborné učebny.

Nabízíme vám mimo jiné i tyto tříleté učební obory :

truhlář – dřevěné konstrukce
truhlář – výroba nábytku
tesař
kovář a podkovář
umělecký kovář a zámečník
umělecký keramik
uměleckořemeslné zpracování kovu
uměleckořemeslné zpracování dřeva (obor je v jednání na MŠMT)


Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

[nahoru]
Podkovářská 4
190 00 Praha 9
fax. 284 811 217
tel. 266 311 751
WWW: www.sospodkovarska.cz
E-mail: info@sospodkovarska.cz

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o je výchovně vzdělávací zařízení, které patří – řečeno slovy historika – mezi starožitnosti. V školním roce 2011/12 oslavujeme 60 let svého působení. Za dobu svého trvání prošla škola následujícími změnami tak, jak vyžadovala legislativa minulých dob.
V poválečném období vznikla potřeba obnovit poničené a chátrající kulturní památky ČSR.  Ministerstvo kultury k tomu účelu založilo Ústředí uměleckých řemesel (ÚUŘ) aÚstředílidovéumělecké výroby (ÚLUV) jako přímo řízené organizace. Tyto organizace měly za úkol sdružovat roztříštěnou síť existujících, obnovených a nově vzniklých provozoven uměleckořemeslné tvorby, které měly působnost po celém území republiky.
Pro zabezpečení nových mladých kvalifikovaných řemeslníků, kteří by navázali na zkušenosti a dovednosti stávajících zaměstnanců, založilo ministerstvo kultury Školský ústav umělecké výroby, který od září 1951 začal vyučovat nejpotřebnější uměleckořemeslné obory kovář, zámečník, truhlář, štukatér, pozlacovač, kameník. Teoretické vyučování bylo zabezpečováno v učňovské škole na náměstí Míru v Praze 2, pro nevyhovující podmínky pak byl získán areál Na Žvahově v Praze 5 a poté v Černé ulici v Praze 1. Praktické vyučování zajišťovaly provozovny, pro které se žáci připravovali. Podle momentálních potřeb se nabídka oborů rozšiřovala o pasíře, řezbáře, keramiky, sklenáře, kovolijce a cizeléry, ruční vyšívačku, krajkářku, tkalce, ruční tisk na látky, scénickou krejčovou, scénického obuvníka, vlásenkáře a maskéra. Poslední změna v místě působení školy nastala v roce 1976, kdy se přemístila do Podkovářské ulice na Praze 9,. Vzhledem k dostatečné kapacitě budovy sem byly následně převedeny další uměleckořemeslné obory zlatník a klenotník a obor rytec..
V souladu s novým školským zákonem se v roce 1984 změnil název školy na Střední odborné učiliště, zřizované tehdejším odborem školství NV hl.m. Prahy. Škola zajišťovala teoretické vyučování a výchovu mimo vyučování učňů pro celou řadu státních výrobních podniků a družstev. V roce 1988 převzal zřizovatelskou funkci Středního odborného učiliště uměleckořemeslné výroby – družstevního podniku Český svaz výrobních družstev. V současné době je škola zařazena mezi soukromé jako Střední odborná škola uměleckořemeslná, s.r.o. a je dceřinou organizací Výchovně vzdělávacího družstva PROFUM.
soustava studijních a učebních oborů v SOŠ , SOŠ
zabezpečuje teoretické vyučování pro všechny žáky uvedených oborů a praktické vyučování pro žáky učebního oboru Umělecký kovář a zámečník. Studijní obory jsou zakončené maturitní zkouškou (Vysvědčení o maturitní zkoušce), uměleckořemeslné učební obory jsou zakončené závěrečnou zkouškou (Výuční list). Úspěšní absolventi všech učebních oborů mohou pokračovat v nástavbovém studiu, zakončeném maturitní zkouškou (viz dále).

Již několik let otevíráme nový čtyřletý studijni obor Starožitník, zkončený maturitní zkouškou. absolvent oboru se uplatní zejména v provozovnách se starožitnickým zbožím při posuzování, oceňování, výkupu a prodeji zboží. Může se také uplatnit v muzeích, galeriích a aukčních síních, dále v propagaci kulturních akcí, při pořádání veletrhů volného a užitého umění.

Charakteristika studia, název a kód oborů, profil absolventa

3-leté učební obory :
Umělecký kovář a zámečník
Absolvent ovládá ruční zpracování a strojní obrábění kovů, svařuje a provádí povrchové úpravy. Rukodělně zhotovuje umělecké užitkové a dekorativní předměty. Vyrábí slohové zámky, klíče s ozdobnými hlavicemi, kliky, štíty. Zhotovuje ozdobné mříže, zábradlí, oplocení, schodišťová madla včetně jejich instalace. Zná základy konzervace a restaurování slohových prací.
Umělecký pasíř      
Absolvent ovládá ruční i strojní zpracování železných a barevných kovů, především jemných plechů i profilované oceli. Zhotovuje kovová svítidla, svítilny a ozdobné mřížky, drobné předměty z kovů např. popelníky, svícny, vázy, liturgické předměty. Ovládá povrchovou úpravu kovů a jejich barvení. Zná základy konzervace a restaurování slohových prací.
Umělecký řezbář
Absolvent řemeslně zpracovává dřevo řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením, vypalováním. Provádí povrchové úpravy řezbářských výrobků lakováním a leštěním. Opravuje prvky slohového nábytku, zhotovuje individuální řezbářské výrobky pro interiéry podle vlastních i převzatých výtvarných návrhů včetně zdobení řezbářských výrobků kovem i jinými materiály. Zná základy konzervace a restaurování slohových prací.
Umělecký truhlář
Absolvent ručně opracovává, lepí, klíží, dýhuje a obrábí dřevo. Zhotovuje individuální  uměleckořemeslné výrobky pro interiéry, převážně rukodělně, podle výtvarných návrhů. Vytváří a opravuje intarzie a marketerie, dobový nábytek a zařízení včetně povrchových úprav. Zná základy konzervace a restaurování slohových prací.
Umělecký keramik
Absolvent umí zpracovávat keramické suroviny a připravovat z nich hmoty pro vytváření točením na hrnčířském kruhu, lití do sádrových forem, lisování a vytváření z volné ruky. Výrobky suší,  vypaluje a zdobí glazurami a dekoračními postupy. Vytváří keramické soupravy, nádoby, plastiky a ornamenty dle vlastních nebo předložených návrhů. Realizuje návrhy výtvarníků, provádí restaurátorské práce za použití nejmodernějších poznatků chemie při zachování starých řemeslných postupů.
Košíkář
Absolvent vybírá a zpracovává přírodní rostlinná pletiva. Zná používané materiály, pletařskou techniku pro pletení tvarově různých výrobků, úpravu proutí pro výrobu jednotlivých druhů pleteného nábytku a výrobu různých druhů galanterních výrobků podle použitého materiálu. Realizuje návrhy výtvarníků  i své vlastní výtvarné návrhy.
Umělecké řemeslné práce
Nástavbový studijní obor pro absolventy uměleckořemeslných oborů k získání maturitní zkoušky. Studium je dvouleté, denní a obsahuje pouze teoretickou výuku.Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická

[nahoru]

Hellichova 22
118 00 Praha 1
tel.: 257 312 390 fax: 257 312 391
E-mail: info@vosgspsg.cz
WWW: www.vosgspsg.cz

Konzervátorství a restaurátorství

Charakteristika oboru

Obor konzervátorství a restaurátorství na SPŠG byl založen v roce 1954. Iniciátorem jednorázového čtyřletého studia restaurování historických knižních vazeb a listin byl tehdejší ředitel školy ing. Alois Tomasy a Josef Vyskočil, zakladatel restaurátorské dílny pražského Klementina. Společně s Janem Haklem a Ottou Blažkem připravili první generaci restaurátorů. K obnovení studia došlo v roce 1975.

V současné době je výuka zaměřena na restaurování archivních dokumentů , rukopisů, starých tisků a muzejních předmětů – kovu, dřeva, textilu, keramiky a pečetí. Oddělení spolupracuje s předními restaurátorskými pracovišti, archivy, muzei a knihovnami, od kterých si zapůjčuje předměty k restaurování. Studenti používají ke své práci moderní přístroje a nové technologické metody.

Druhý a třetí ročník je zakončen klauzurní prací a čtrnáctidenní praxí na restaurátorském pracovišti archivu a muzea. Na konci čtvrtého ročníku studenti skládají praktickou a teoretickou maturitní zkoušku. Praktická maturitní zkouška sestává z restaurování a konzervace historické knižní vazby a libovolně zvoleného muzejního předmětu včetně restaurátorské dokumentace a obhajoby. Teoretickými maturitními předměty jsou český a anglický jazyk, dějiny umění, dějiny knižní kultury a technologie.
Odborná učebna je vybavena zařízením pro výuku umělecké knižní vazby a zařízením pro restaurátory.


Soukromá střední umělecká škola Ostrava

[nahoru]
Hasičská 44,
700 30 Ostrava – Hrabůvka
596 764 929 – Ing. Hana Chladová 603 470 316
E-mail: aveart@aveart.cz      
WWW: www.aveart.cz

O ŠKOLE
Soukromá střední umělecká škola byla zařazena do sítě středních škol v roce 2001. Je zaměřena na výuku těchto uměleckých oborů: umělecké zámečnictví a kovářství, propagační grafika a vytváření keramiky, tvarování dřeva a řezbářství. V současné době žádá o rozšíření uvedených oborů ještě o obor výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – umělecké odlévání. Tím zvýrazní celkovou orientaci školy směrem k oživení tradičních řemesel v severomoravském regionu ale i mimo něj.

STUDIJNÍ OBORY
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – umělecké zámečnictví a kovářství
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – vytváření keramiky
Tvarování dřeva a řezbářství
 

U všech studijních oborů jde především o tvorbu užitého umění. Ve výuce jsou uplatňovány metody zohledňující individuální přístup k jednotlivým studentům.Uměleckými garanty jednotlivých oborů jsou přední umělci a výtvarníci ostravského regionu, kteří vykonávají umělecko – pedagogickou činnost. Jedná se především o akademického sochaře Igora Kitzbergera pro umělecké zámečnictví a kovářství, Petra Kracíka pro vytváření keramiky a propagační grafiku.
KURZY PRO DOSPĚLÉ
V době od 2. – 9. července 2005 a 20. – 27. srpna 2005

Místo konání – Horská chalupa Rabštejn v Jeseníkách v panenské přírodě s množstvím hub, teplá sprcha, sauna, dojezd autem – 6 km od horského sedla Skřítek (silnice Rýmařov – Šumperk). V okolí jsou cyklistické stezky a cvičné horozelecké skály.

Program: Výuka základů keramiky, malby, kovářství a dřevořezby v rozsahu 50 hodin. Počet účastníků v jednotlivých oborech nepřesáhne 10 osob. Uměleckým garantem této akce je známý ostravský výtvarník Petr Kracík (umělecký ředitel školy). Každý účastník kurzu si odveze vlastnoručně vyrobené dílko.Střední průmyslová škola keramická 

[nahoru]
Písecká 203,
391 65 Bechyně
tel. 381 213 121, 381 213 079
WWW: www.KeramickaSkola.cz


Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Charakteristika oboru 

SPŠK nabízí uchazečům o studium možnost uplatnění ve čtyřech studijních oborech. Všechny obory jsou zakončen maturitní zkouškou, jíž je završeno úplné střední odborné vzdělání (ÚSO), a které též opravňuje absolventa k podání přihlášky ke studiu na kterékoliv vysoké škole. Obsahem učebních plánů je mimo jiné výpočetní technika (počítačová grafika) a cizí jazyk podle zájmu studenta (angličtina, němčina). V rámci výuky jsou organizovány tuzemské i zahraniční odborné exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, zahraniční výměnné akce a studijní pobyty. ZÁJEMCI O STUDIUM mohou navštívit školu (nejlépe po předchozí dohodě) v kterýkoliv pracovní den v době od 8 do 16 hodin.
Studijní obor technologie keramiky se začíná v historii školy objevovat v roce 1948 jako specializace v rámci dosavadních výtvarných oborů. Současně se změnou koncepce školy na čtyřleté studium s maturitou v roce 1951 byly nově zřízeny dvě technicky zaměřené specializace užitková keramika a bytová keramika. Samostatná technologická větev studia vznikla v roce 1954 pod názvem technologie užitkové, technické a stavební keramiky. Od roku 1963, na základě požadavků keramických závodů, bylo rozhodnuto zřídit další obor nazvaný technologie zdravotnické keramiky, který ale existoval pouze tři roky.Obor technologie užitkové, technické a stavební keramiky byl v roce 1968 transformován a přejmenován na obor technologie keramiky a jako takový s menšími úpravami zůstal zachován až do devadesátých let.
Po roce 1990 vyvstala nutnost další úpravy učebních dokumentů. Hlavními důvody byly vlastní profilace školy vzhledem k místním podmínkám, změna struktury trhu práce a snaha o uspokojení výrazné poptávky po absolventech vzdělaných v ekonomickém směru, zvláště ze strany nově vznikajících soukromých keramických dílen. Proto byla dána žákům možnost volby jednoho ze dvou zaměření oboru, a to zaměření vážícího se těsně k tradičnímu oboru technologie keramiky, a nového ekonomického zaměření obchodně provozní činnosti.
Žáci jsou během studia seznamováni se základy keramické výroby od surovin, jejich úpravy, analýzy a zpracování, přes sestavování pracovních hmot, způsoby vytváření, sušení, glazování a pálení keramických výrobků. Výuka zahrnuje i další odborné a všeobecně vzdělávací předměty V předmětu praxe v prvních dvou ročnících získávají žáci praktické zkušenosti v točírně, sádrovně, malírně a formovně, ve čtvrtém ročníku pak sledují technologické postupy přímo v keramických závodech, kde vypracovávají i svou závěrečnou práci. Učební plán nabízí širokou škálu volitelných a nepovinných předmětů.
Studijní zaměření technologie keramiky umožňuje rozšíření teoretických poznatků z odborných předmětů v laboratorních cvičeních, zaměření obchodně provozní činnosti alternativně nabízí ekonomické předměty jako účetnictví, právní nauku, marketing a obchodní korespondenci.

TECHNOLOGIE KERAMIKY
OBSAH STUDIA:
– získání znalostí z technologie keramiky, tepelné techniky, chemie, ekonomiky, účetnictví, marketingu a výpočetní techniky
– praxe v oblasti vytváření, formování, sádrování, dekorace keramiky
– praxe v laboratořích

VYTVÁŘENÍ KERAMIKY  – KAMNÁŘSTVÍ
OBSAH STUDIA:
– tříbení estetického cítění
– tvorba výtvarných návrhů
– tvarování a dekorace keramických výrobků
– získání znalostí z výtvarné teorie, dějin umění, technologie keramiky, ekonomiky a výpočetní


Speciální školy Aloyse Klara

[nahoru]
Fakultní škola FTVS UK,
Vídeňská 756/28, 142 00 Praha 4
Zástupkyně ředitelky Mgr. Marcela Piskořová – teoretické vyučování
tel. 241 726 334, 241 727 033
E-mail: piskorova@spsaklara.cz,
WWW: http://www.spsaklara.cz

Škola vychází z více než 170leté tradice výchovy a vzdělávání osob se zrakovým postižením řemeslným povoláním v Čechách i na Moravě, započaté Aloysem Klarem. Koncepce školy je v souladu se současnými pedagogickými trendy ve vzdělávání osob s různými handicapy. Střední odborná škola pro zrakově postiženou mládež připravuje absolventy speciálních a základních škol v oboru masér sportovní a rekondiční a textilní výtvarník ve čtyřletém maturitním studiu. Střední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež nabízí čtyřleté učební obory čalouník a knihař, tříleté učební obory rekondiční a sportovní masér, keramik. Odborné učiliště pro zrakově postižené zajišťuje výuku ve tříletých učebních oborech kartáčnické a košíkářské práce, keramické práce. Uvedené obory jsou zakončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Objekt školy je moderní bezbariérová, prostorná a světlá budova v klidném prostředí velké zahrady s hřištěm na košíkovou, tenis, volejbal a horolezeckou stěnou. Celodenní stravování zajišťuje školní kuchyně v duchu racionální výživy pro všechny žáky.

Učební obory, mimo jiné:

  • Keramické práce
  • Keramik
  • Kartáčnické a košíkářské práce
  • Textilní výtvarnictví – tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů

Keramické práce

28-57-E/001 – 3 letý učební obor
Učební obor je určen pro hochy a dívky (zejména absolventy ZvŠ).

Popis oboru:
Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin při výrobě užitkové keramiky a porcelánu, stavební a žáruvzdorné keramiky. Jednoduché činnosti při dokončování keramických výrobků včetně povrchové úpravy a zdobení.

Profil absolventa:
Po ukončení přípravy a po úspěšném vykonání zkoušky absolvent umí číst jednoduché výrobní výkresy a schémata a používat měřící, rýsovací a kontrolní pomůcky. Umí ošetřovat používané hmoty a dopravovat je ručně na pracoviště. Vylévat jednoduché keramické výrobky ručně. Třídit vypálené výrobky podle tvarů, velikostí a zařazovat je do jakostních tříd. Vyřazovat vadné výrobky. Dovede odlévat jednodušší sádrové formy, retušovat jednoduché výrobky plíškem, sítem, štětcem, nožem a houbou. Připravit výrobky pro glazování, snímat, lakovat obtisky na výrobek. Retušovat a slučovat jednoduché výrobky. Zatáčet, lisovat a formovat, zakládat výrobky do sušáren a naplněná pouzdra do pecí k hladkému pálení.


Keramik

28-57-H/007 – 3 letý učební obor
Učební obor je určen pro hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou.

Popis oboru:
Výroba užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky točením, litím, lisováním, formováním, tažením, dekorováním, glazováním, retušováním, obráběním, tříděním a vypalováním. Připravení keramických hmot, výroba modelů a sádrových forem. Seřizování teplot podle technologických požadavků v tunelových, komorových, kulatých a šachticových pecích. Obsluhování a běžná údržba speciálních strojů, lisů a ostatních zařízení.

Profil absolventa:
Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí používat technickou a technologickou dokumentaci, číst jednoduché výrobní výkresy a schémata, používat měřící, rýsovací nářadí a kontrolní pomůcky. Ovládat základní technické výpočty, vést osobní evidenci o výrobě a vykonané práci. Vykonávat vedlejší pracovní činnosti, ošetřování používaných hmot a materiálů. Glazovat a provádět další úpravy keramických výrobků. Odpovídat za technický stav zařízení svěřeného do užívání.

Kartáčnické a košíkářské práce

33-52-E/001 – 3 letý učeb. obor
Učební obor je určen pro hochy a dívky (zejména absolventy ZvŠ).

Obor je určen žákům s lehkým mentálním, zrakovým, tělesným postižením, eventuálně s kombinovanými vadami. Do tohoto oboru nemohou být přijati žáci s těžkým postižením páteře, postižením horních končetin, poruchy jemné motoriky, chronické a alergické onemocnění kůže.

Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent zná základní druhy používaných materiálů, jejich vlastnosti a způsoby jejich zpracování. V oblasti košíkářství umí provádět jednoduché výplety na dřevěném dně a dřevěné kostře různými vyplétacími materiály, dokáže plést všechny typy košů a náročnější výrobky košíkářské galanterie. V oblasti kartáčnictví pracují žáci s drátem, dřevěnými polotovary, žíněmi a umělým vláknem a učí se vyrábět smetáky, smetáčky, drháky a speciální kartáčnické výrobky různých velikostí. Podmínkou pro zařazení do oboru je manuální zručnost.

Absolventi najdou uplatnění ve výrobních podnicích, soukromých dílnách nebo mají možnost uplatnit svoje znalosti ve vlastní živnosti.Textilní výtvarnictví – tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů

82-41-M/053 – 4 letý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

Obor je určen pro hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou.
Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky

Popis oboru:
Studenti se připravují na výkon činností v navrhování a ručním zhotovování v tradičních uměleckořemeslných textilních technikách a technikách zpracování dalších přírodních materiálů. Jsou vzděláváni v historii umění a uměleckých řemesel. Je formováno jejich estetické myšlení a cítění. Vzdělávání v oblasti výtvarně technické je obsaženo zejména ve výtvarné přípravě, počítačové grafice, navrhování, figurálním kreslení a praktických cvičeních. Základ vzdělání technologického charakteru tvoří učivo technologie a materiálů. Učivo obsahového okruhu ekonomika umožňuje studentům si osvojit znalosti z pracovně právních vztahů a živnostenského podnikání. Studenti jsou vychováváni k technologické kázni a k odpovědnosti za kvalitu svojí práce. Obor je čtyřletý ukončený maturitní zkouškou a poskytuje úplné středoškolské vzdělání.

Profil absolventa:
Po ukončení přípravy ve studijním oboru a po vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven pro výkon designerských a realizačních činností v textilním průmyslu a textilní tvorbě. Těžiště těchto činností spočívá zejména v navrhování včetně ručního zhotovení návrhu všech druhů textilií, v tvorbě v tradičních ručních technikách a v ruční výrobě, s využitím uměleckořemeslných technik zpracování textilních a přírodních materiálů. V průběhu studia je absolvent vychováván k estetickému cítění, výtvarnému myšlení a vyjadřování. Rovněž je vychováván pro uplatnění v živnostenském podnikání. Orientuje se v základních ekonomických otázkách této problematiky. Vykonání maturitní zkoušky v tomto studijním oboru umožňuje absolventům se ucházet o studium na vysokých školách zejména v příbuzných oborech a o vyšší odborné studium.


Střední škola uměleckých řemesel v Brně

[nahoru]
Husova 10, 602 00 Brno
tel.: 543 235 477
fax: 543 421 363
e-mail: skola@ssurbrno.cz
WWW:  www.ssurbrno.cz

Konstrukce a tvorba nábytku

Posláním tohoto oddělení je tvůrčí působení v architektuře interiéru, bytové kultuře a v tvorbě nábytku. Výuka probíhá v syntéze výtvarných úkolů tak, aby student přemýšlel o možnostech materiálu. S těmito znalostmi pak pro svůj projekt hledá nová východiska v tradičních i experimentujících technologiích. Ze studia přírody si odnáší nejen technická řešení
a mnohost tvarů, ale i schopnost vyjadřovat se klasickými výtvarnými technikami. Škola ale také umožňuje projektovat a modelovat předměty
v 3D programech a tvořit ve virtuálním prostoru počítačové vizualizace. Manuální zručnost při ručním a strojním zpracování materiálů, potřebná pro tvorbu modelů, tak může být realizována i v jiné formě. Přesto však vývoj od nápadu přes kresebné návrhy až k vytváření reálných modelů či prototypů
v materiálu zůstává zachován. Student získává k materiálu vztah a je schopen lépe pochopit konstrukční detail. Absolventi oboru nacházejí uplatnění v nábytkářství, v projekčních ateliérech, jako bytoví architekti,
v oblasti drobného podnikání, popř. pokračují ve studiu na vysokých školách.


Tvorba hraček a dekorativních předmětů

Obor formálně navazuje na bezmála padesátiletou tradici práce s papírem, dřevem, plechem, textilem a nyní i plastickými hmotami. Studenti však pracují nejen na předmětech, ale také na celkové výtvarné myšlence prostoru – interiéru nebo exteriéru. Koncepce oboru je pojata komplexně jako předmět a prostředí. Hračky
a předměty tak sestupují z barevných zdí, prorůstají prostor, jsou dotýkány, přemísťovány, vydávají zvuky, vedle funkce estetické získávají další rozměr, jenž znásobuje výraz výtvarného prostředí. Oddělení realizuje konkrétní zadání herních prostor pro mateřské školy, nemocnice, dětská hřiště. Student tak získává představu o celém výtvarném procesu od myšlenky k realizaci, současně
i s ekonomickým a sociálním rozměrem praxe. Na oddělení se však problematika vzdělávání nechápe úzce oborově, ale naopak s přesahy do jiných oborů například výstavnictví, grafiky, sochařství a malby. Absolventi oddělení tak mohou nejen navrhovat hračky a dekorativní předměty v průmyslu, uměleckořemeslných dílnách, v divadle nebo ve filmu, ale mohou být i aktivními tvůrci výtvarného umění.


Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Připravuje žáky pro široké spektrum činností souvisejících s restaurováním nábytku včetně nepolychromované dřevořezby. Koncepce vzdělávacího programu spočívá v rozvíjení estetického cítění žáků, pěstování smyslu pro přesnost v rukodělné práci, citu pro používané materiály a směřuje
k dosažení profesionální úrovně řemeslných dovedností. Cílem vzdělávacího programu je připravit vysoce kvalifikované, humanitně, technicky i mistrovsky řemeslně vzdělané specialisty v oboru své činnosti, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu při záchraně památek užitého umění. Vzdělávací obsah je koncipován na učivo společného a odborného základu. Rozvržení předmětů je vyjádřeno v učebním plánu. Součástí učebního plánu je odborná praxe v 3. ročníku studia, které probíhá v restaurátorských dílnách muzejních, galerijních, památkových a jiných institucí. Školní rok je organizován do dvou období, výuka probíhá formou přednášek, odborných seminářů a praktických cvičení. Každé období je ukončeno hodnocením
a zkouškami. Studium je ukončeno absolutoriem. Po úspěšném vykonání absolutoria získá absolvent titul DiS – Diplomovaný specialista.

Konzervování a restaurování keramiky

Připravuje žáky pro široké spektrum činností souvisejících s restaurováním keramiky. Koncepce vzdělávacího programu spočívá v rozvíjení estetického cítění žáků, pěstování smyslu pro přesnost
v rukodělné práci, citu pro používané materiály a směřuje k dosažení profesionální úrovně řemeslných dovedností. Cílem vzdělávacího programu je připravit vysoce kvalifikované, humanitně, technicky
i mistrovsky řemeslně vzdělané specialisty v oboru své činnosti, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu při záchraně památek užitého umění. Vzdělávací obsah je koncipován na učivo společného
a odborného základu. Rozvržení předmětů je vyjádřeno v učebním plánu. Součástí učebního plánu je odborná praxe v 3. ročníku studia, které probíhá v restaurátorských dílnách muzejních, galerijních, památkových a jiných institucí. Školní rok je organizován do dvou období, výuka probíhá formou přednášek, odborných seminářů a praktických cvičení. Každé období je ukončeno hodnocením
a zkouškami. Studium je ukončeno absolutoriem. Po úspěšném vykonání absolutoria získá absolvent titul DiS – Diplomovaný specialista.


Střední odborné učiliště hudebních nástrojů

Odborná houslařská škola [nahoru]

SOU HN Luby u Chebu, Revoluční 536
351 37 Luby u Chebu

telefon/fax/záznamník – ředitelna: 354 596 028
telefon – sekretariát: 354 560167
telefon – sborovna: 0166 560 166
telefon – domov mládeže: 354 596 171
E-mail souhn@iol.cz  
WWW: http://web.telecom.cz/souhn/


Škola byla založena již v roce 1873 jako státní a dodnes patří ke čtyřem nejznámějším v Evropě. Škola připravuje odborníky z celé České republiky, ovšem výjimkou nejsou ani zahraniční studenti např. z Německa, Rakouska, Španělska, Slovenska nebo USA.
Luby jsou také místem 300-leté tradice výroby hudebních nástrojů. Snaha o povznesení řemesla vedla místní výrobce r. 1873 k založení školy nacházející se v budově z roku 1908, jejímiž prostorami prošlo mnoho známých houslařů, kytarářů a smyčcařů.
V současné době vyučují na škole pedagogové, kteří prošli studiem a pokračují v tradici houslařství v Čechách. Někteří jsou zároveň členy Kruhu houslařů Asociace hudebních umělců a vědců. Zúčastňují se národních i mezinárodních výstav a soutěží a spolu s žáky dosahují velmi dobrých výsledků.


Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

Čtyřletý studijní obor s maturitou zaměřený na výrobu houslí, kytar a smyčců. V průběhu studia zvládnou žáci veškeré operace potřebné ke zhotovení hudebního nástroje od výběru materiálu s vlastním návrhem modelu, ručním zpracováním od přířezu, laděním desek podle nejmodernějších způsobů používaných nejlepšími světovými výrobci až po závěrečné dohotovení povrchovou úpravou a seřízením.

Uplatnění
Absolventi oboru jsou plně připraveni uplatnit své vědomosti a dovednosti při individuální výrobě, opravách, restaurování a prodeji hudebních nástrojů. Tuto svou profesi mohou také provozovat jako samostatnou činnost.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku a získají tím úplné střední odborné vzdělání mohou ve studiu pokračovat na vysokých školách jak doma, tak i v zahraničí. Úspěšní absolventi se mohou zdokonalovat ve své profesi pod vedením nejlepších mistrů formou odborných stáží i zahraničního studia.

Podmínky přijetí

Studijní obor je určen pro hochy i dívky. Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení základní povinné docházky a zdravotní způsobilost, úspěšné vykonání přijímací zkoušky nebo výběrového řízení pouze na základě prospěchu ze ZŠ.


SOU nábytkářské a technické Fakultní škola PedF UK
[nahoru]
Střední odborné učiliště nábytkářské a technické
Nový Zlíchov 1
150 00 Praha 5
Telefon/fax:  251 553 957
Telefon:       251 554 547
                  251 555 260
E-mail: sou-nt-zlichov@volny.cz
WWW: http://www.volny.cz/sou-nt-zlichov

Umělecký řezbář
V učebním oboru umělecký řezbář si žáci osvojí řemeslné zpracování dřeva řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Naučí se zdobit řezbářské výrobky kovem a používat povrchové úpravy voskováním, lakováním, polychromováním a leštěním. Budou umět zhotovovat dárkové a upomínkové předměty a individuální uměleckořemeslné řezbářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle vlastních či převzatých výtvarných návrhů. Naučí se provádět jak moderní řezbářské práce, tak i práce při opravách slohového nábytku a historických dveří a oken. Dokáží rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy modelování a kresby ornamentu a figury. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.   

Umělecký truhlář
Žáci se v oboru naučí ručnímu opracování dřeva, dýhování, lisování, obrábění dřeva a kovů, vytváření konstrukčních spojů, sesazování, lepení a klížení, povrchovým úpravám a montáži dobového nábytkového a stavebního kování. Budou umět restaurovat dobový nábytek, zhotovovat intarzie, marketerie a individuální uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro interiéry, převážně rukodílně, podle výtvarných návrhů. Dokáží rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy modelování a kresby ornamentu a figury. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN. Budou umět číst technické a stavební výkresy a zhotovovat výtvarné návrhy. Naučí se orientovat v popisech pracovních technologií, materiálů a starých technik a posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu. V dílenském provoze si žáci osvojí obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení z oboru.   

Umělecký kovář a zámečník
V oboru umělecký kovář a zámečník si žáci osvojí ruční zpracování kovů, strojní obrábění a svařování kovů a provádění povrchových úprav výrobků. Naučí se rukodělné výrobě uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů, výrobě kovářského náčiní a pomůcek, ručnímu kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků, jako pevných oken, mříží, rámového oplocení, schodišťových madel apod. včetně instalace. Dokáží rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy kresby a modelování. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Budou umět posoudit vlastnosti kovů, obsluhovat základní stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.  

Umělecký pasíř
Žáci se naučí přípravě materiálu, ručnímu zpracování kovů, základům strojního obrábění kovů, ručnímu zpracování jemných plechů, profilových ocelí a neželezných kovů, sváření, pájení, začišťování a montáži výrobků, povrchovým úpravám kovů a jejich barvení. Budou umět zhotovovat rukodělné umělecké užitkové a dekorativní předměty z kovů, kovová svítidla, svítilny a mříže, drobné předměty z kovů, např. popelníky, svícny, vázy, mřížky, a liturgické předměty. Naučí se orientovat v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik, číst technické výkresy a dílenské náčrtky, posoudit vlastnosti kovů, obsluhovat základní stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu. Dokáží rozpoznávat podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období, zvládnou základy kresby a modelování. Seznámí se s předpisy a požadavky Státní památkové péče a s příslušnými ČSN.   

Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářskéPříprava v zaměření pro práce truhlářské vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva po příslušné praxi byl schopen orientovat se v soudobém výtvarném vývoji se znalostí uplatnění uměleckého truhláře. Absolventi se naučí zhotovit náročné sestavy architektonických celků, různé druhy dřevěných schodišť, provádět obklady deskových i kazetových stopů, obklady stěn, sloupů moderních i slohových, provádět výtvarně náročné zařízení interiérů a základní postupy restaurátorských a konzervátorských prací při respektování předpisů Státní památkové péče. Dále se naučí zhotovit náročné ornamentální i figurální intarzie a marketerie včetně jejich oprav různými technikami, zhotovit vitríny, zařízení muzeí a reprezentačních místností, zhotovit portály a ostatní práce stavebního truhlářství (okna, dveře), zhotovit sedací nábytek módní i slohový, vykládat dřevo slonovinou, perletí, želvovinou, kovem a zhotovit kopie slohového nábytku.   

Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce řezbářské
Příprava v zaměření pro práce řezbářské vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva po příslušné praxi byl schopen zhotovit podle výtvarného návrhu reliéf, sochu apod. včetně výběru materiálu a zhotovit kopii historického díla pro výstavní či jiné účely (plastika, rámy, díly architektury apod.). Dále aby byl schopen uplatnit své vědomosti a dovednosti v oblasti restaurování dřeva klasickými i současnými způsoby v rámci předpisů Státní památkové péče a ochrany přírody.

Umělecké řemeslné práce
Studijní obor prohlubuje a posiluje znalosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru uměleckého zaměření. Poskytuje žákům historické poučení o vývoji společnosti a o výtvarných a estetických zákonitostech v tomto vývoji působících. Prohlubuje a posiluje vědomosti a dovednosti, směřující k realizaci slohových, uměleckých a uměleckořemeslných předmětů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů. Věnuje se rovněž rozvoji vědomostí v oblasti ekonomické problematiky, organizaci a řízení pracovních kolektivů a činnostech ve sféře drobného podnikání.


Střední průmyslová škola textilní a Vyšší odborná škola textilní v Brně

[nahoru]
Francouzská 101,
Brno, 602 00,
tel.: 545 125 660,
tel./fax: 545 575 339,
E-mail: spst@volny.cz
WWW: http://www.volny.cz/spst/

Textilní výtvarnictví – TKALCOVSKÁ A TISKAŘSKÁ TVORBA
Textilní výtvarnictví – PLETAŘSKÁ TVORBA
Textilní výtvarnictví – KRAJKÁŘSKÁ A VYŠÍVAČSKÁ TVORBA            
Textilní výtvarnictví – RUČNÍ VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTILIÍ 

Obory textilního výtvarnictví jsou rovněž čtyřleté studijní obory denního studia zakončované maturitní zkouškou. Protože se jedná o výtvarné obory, je jednou z podmínek pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání talentové zkoušky.
Nejdůležitějšími vyučovacími předměty jsou ve všech těchto oborech odborné předměty výtvarného charakteru, jako jsou např. výtvarná příprava, navrhování, figurální kreslení, dále pak dějiny výtvarné kultury. Odborné znalosti nezbytné pro dobrou práci textilního výtvarníka čerpají žáci z profilujících odborných předmětů, jako jsou např. podle jednotlivých oborů technologie tkalcovství, vazby tkanin, technologie tisku, koloristika, technologie pletařství, vazby pletenin, oděvnictví, technologie krajkářství, konstrukce krajek, konstrukce střihů. Ve všech uvedených výtvarných oborech je kladen velký důraz na praktická cvičení v dílnách daného oboru – ve tkalcovně ruční i strojní, v barevně a tiskárně, pletárně i pletařské konfekci, krajkářské dílně, kde se žáci učí realizaci vlastních výtvarných návrhů. Důležitým ( a u těchto oborů povinně maturitním ) předmětem je cizí jazyk. Škálu hlavních odborných vyučovacích předmětů rozšiřují ještě další doplňující odborné předměty a předměty všeobecně vzdělávacího charakteru, které jsou vyučovány v obdobném rozsahu jako na jiných středních odborných školách s výtvarnými obory a na středních uměleckoprůmyslových školách.
Absolventi se mohou uplatnit :
v oblasti textilního průmyslu při navrhování a přípravě výroby oděvních a interiérových textilií – tkanin, pletenin, krajek, výšivek, záclonovin a textilních tisků na pozicích modeláře, desinatéra, vzorkaře, koloristy, v samostatné uměleckořemeslné textilní tvorbě, jako návrhář designů pro malé a střední textilní firmy.

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

je čtyřletý studijní obor denního studia zakončovaný maturitní zkouškou. Protože se jedná o výtvarný obor, je jednou z podmínek pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání talentové zkoušky.
Nejdůležitějšími vyučovacími předměty jsou odborné předměty výtvarného charakteru, jako jsou např. výtvarná příprava, navrhování, figurální kreslení, dále pak dějiny výtvarné kultury. Odborné znalosti nezbytné pro dobrou práci oděvního návrháře získávají žáci v odborných předmětech jako jsou např. technologie, konstrukce oděvů, modelování oděvů. Velký důraz je kladen na praktická cvičení v konfekční dílně, kde si žáci osvojují dovednosti a prohlubují vědomosti pro výtvarně technické činnosti při zhotovování oděvů. Učí se zde také realizovat svoje vlastní návrhy. Důležitým ( a u tohoto oboru povinně maturitním) předmětem je cizí jazyk.
Kromě hlavních odborných předmětů mají ještě žáci další doplňující odborné předměty a předměty všeobecně vzdělávacího charakteru, které jsou vyučovány v podobném rozsahu jako na jiných středních odborných školách s výtvarnými obory a na středních uměleckoprůmyslových školách.


Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

[nahoru]
Havlíčkova 57
471 14 Kamenický Šenov
tel: +420 487764965
fax: +420 487764964
E-mail: supss@clnet.cz,  
WWW: http://www.supss.clnet.cz

Počátek vzniku školy se datuje do roku 1856, kdy začíná jako škola pro odborné kreslení a malování a je proto nejstarší školou v tomto oboru. Za dobu své existence vychovala škola řadu odborníku, kteří pracují jako návrháři, kreslíři, vzorkaři, mistři a vedoucí závodu. Absolventi se uplatňují i jako propagační a reklamní výtvarníci, filmoví animátoři, textilní návrháři, restaurátoři, jako pracovníci v oblasti kultury státních institucí, muzeí, hradu a zámku, jako učitelé apod.

Výtvarné zpracování skla je rozděleno do 3 oddělení:
Broušení a vzorování broušeného skla
Oddělení, které nejvíce využívá znalosti modelování – plastikového vytváření a prostorového cítění. Studenti používají při realizaci tvaru, dekorů a vitráží různých technik, jako je broušení, hranování, hladinářské práce, ohebné hřídele, diamantové pily, tavení skla, pískování apod.


Tvarování a malování skla
Studenti využívají velké množství klasických malířských technik a materiálu. Snaží se o architektonické řešení tvaru. Pro své návrhy a realizace výrobku z dutého skla a vitráží využívají různých technik, jako je leptání, pískování, rytí diamantem a ohebnou hřídelí. Obor vyžaduje výrazný citpro barvu.


Rytí skla
Studenti se učí využívat znalosti kresby a plastiky (reliéfu) pro velmi náročný obor rytí skla na mědi, kamínku, diamantu apod. Svou fantazii využívají poi navrhování rytých předmětů a vitráží, pomáhají si i technikami pískování, broušení nebo tavení skla.Vyšší odborná škola textilních řemesel
a  Střední umělecká škola textilních řemesel

[nahoru]
VOŠ a SUŠ textilních řemesel,
U Půjčovny 9,
Praha 1
tel: 224 218 850,
fax: 224 211 491
E-mail: sus.u_pujcovny@zris.mepnet.cz 
WWW: http://www.textilniskola.cz/

Obor Konzervování a restaurování textilií
Obor se s přestávkami vyučuje ve škole od roku 1974. Cílem hlavních předmětů je prohlubovat a rozšiřovat znalosti konzervování a restaurování textilních památek tak, aby restaurátorský zásah odpovídal požadavkům na zachování a rekonstrukci materiální podstaty a výtvarného výrazu konkrétního artefaktu na úrovni současného pojetí památkové péče a muzejní či výstavní prezentace. Své poznatky si mohou studenti ověřit při odborných praxích v restaurátorských dílnách, muzeích a galeriích.

Obor Krajkářská a vyšívačská tvorba
Obor je zaměřen na rukodělné techniky tisku provedené pigmentovými nebo reaktivními barvami. Po počátečním seznámením se základními technikami tisku – tiskátky, tiskem přes šablonu, sítotiskem, modrotiskem, leptem aj. – vytvářejí studenti samostatné návrhy v určeném měřítku nebo ve skutečné velikosti. Realizace se provádějí většinou přímo ve škole nebo v textilních továrnách, se kterými škola spolupracuje.
Ruční tkaní se ve škole vyučuje od roku 1965. Studenti zvládají základní techniky tkaní na rámu i na ručním tkalcovském stavu od klasické gobelinové techniky přes kelim, vázaný koberec a tkalcovské vazby až po jejich využití ve vlastní volné tvorbě.Obor Hračka a dekorativní předmět
Cílem předmětu textilní hračka je výtvarné, technické i řemeslné zvládnutí jednoduché i plné pohyblivé hračky, vytvoření prostorových objektů nebo nástěnných sestav do dětského interiéru. Spoluprací s mateřskou školou je nejpřirozenější cestou ověřována kvalita práce, děti se stávají prvními uživateli i kritiky vytvořených děl. V předmětu košíkářství se studenti nejprve naučí plést základní tvary klasických funkčních předmětů z tradičních surovin, později vytvářejí vlastní variace a usilují o nové propojení textilních a košíkářských technik.

Obor Modelářství a návrhářství oděvu
V rámci tohoto oboru studenti zvládnou základy krejčovského řemesla, konstrukce střihů, technologie, návrhového kreslení i figurální kresby. Navíc projdou praktickou výukou ručních technik, buď ručně paličkované krajky a výšivky nebo ručního tkaní a tisku. Zpočátku si studenti osvojují základní výtvarné a odborné znalosti a dovednosti, ve vyšších ročnících tvoří oděvní modely podle vlastních návrhů s využitím rukodělných technik. Základní myšlenkou je užití tradičních textilních technik v současném oděvu novým způsobem a skloubení moderního výtvarného názoru s precizním řemeslným zpracováním. Absolventi tak jsou oděvními návrháři, schopnými navrhovat i paličkovanou krajku nebo tisk a obojí i realizovat.

Kurzy a vedlejší činnost školy
V doplňkové činnosti využívá škola učebny a vybavení dílen v době mimo vyučování. Vyučující výtvarných předmětů a uměleckých řemesel jsou zárukou vysoké úrovně večerních kurzů pro veřejnost. V každém školním roce pořádáme kurzy paličkováné a šité krajky, ruční výšivky a ručního tkaní.
Jsme připraveni na zájemce o vzdělávání také v dalších odbornostech: základech šití, košíkářských technik, batikování a v základech počítačové grafiky. Podmínkou zahájení výuky je alespoň 6 žáků v jednom kurzu.
Tradičně pořádáme každoročně večerní lekce kreslení, ve kterých připravujeme žáky k talentovým zkouškám na střední nebo vysoké školy výtvarného zaměření. Navštěvují je také studenti jiných škol, pro které je kresba a malování zálibou.
Ve vedlejší činnosti dále škola pronajímá ve večerních hodinách menší učebny, příležitostně (při školních výstavách) prodáváme studentské výrobky: krajky, textilní hračky, tištěné a tkané doplňky. Přijímáme také zakázky na restaurování historických textilií – tapiserií, orientálních koberců, oděvních doplňků a sakrálních textilií.

V tomto školním roce nabízíme tyto večerní kurzy:
  ručně paličkovaná krajka (v pondělí a ve středu od 16:30 hod.)
  rukodělných technik: ruční tkaní, paličkovaná krajka a šitá krajka (středa od 16:30 hod.)
  batikování a ručního tisku (pondělí od 17:30 hod.)
  košíkářských technik (úterý od 16:45 hod.)
  přípravného kreslení (úterý od 16.30 hod.)
  základů počítačové grafiky (termín bude upřesněn v průběhu roku)
Další informace o kurzech poskytne pracovnice studijního oddělení (tel. 224 218 850 či 224 211 491).


Integrovaná střední škola stavební a Učiliště

[nahoru]
Žižkova 20
586 01 Jihlava,
Telefon / fax: ředitel – 567 578 576 / 567 310 100
Telefon: zástupci ředitele pro teoretické vyučování – 567 578 581
sekretariát – teoretické vyučování – 567 578 560
WWW: http://www.isss-ji.cz/kontakt.htm

Tříleté učební obory jsou určeny žákům základní školy, kteří nemají přílišný zájem o teoretické studium, ale jsou zaměřeni na manuální dovednosti.
Praktická část výuky je zajištěna na odloučených pracovištích ISŠS a U a ve spolupracujícím Soukromém SOU a U, Jiráskova 32.
Specialním oborem mezi tříletými učebními obory je obor Umělecký truhlář. Tento obor je určen pro výtvarně nadané žáky se vztahem k ruční práci se dřevem.


Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
a Střední odborné učiliště sklářské


[nahoru]
Zašovská 100
757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 621 466
Fax: 571 621 001
E-mail: kancelar@sklarskaskola.cz 
WWW: http://www.sklarskaskola.cz/


Sklářská škola ve Valašském Meziříčí navazuje na tradice dřívějšího živnostenského a továrního vzdělávání. Škola vznikla v roce 1944 a do současnosti prošla mnoha proměnami, které vždy pružně navazovaly na potřeby rozvoje výroby skla v kraji. Dnes je významným centrem sklářského vzdělávání, připravuje studenty pro výkon sklářských povolání v uměleckých oborech, řemeslných a učebních oborech.
Umělecká příprava je zajišťována v pěti výtvarných ateliérech: kresba a malba, modelování skla, design skla, malování a tvarování skla a zušlechťování skla. Kvalitní praktickou přípravu zajišťuje školní sklářská huť, malířské a brusičské dílny a dílna pro výrobu ozdobných předmětů. Práce žáků školy získaly již mnoho ocenění na různých soutěžích. Část praxe je zajišťována na stážích ve sklářských firmách.
Součástí školy je špičkové laboratorní pracoviště GLASS CENTRUM , které se účastní projektů výzkumu a vývoje nových sklářských technologií a poskytuje odborné poradenské služby menším a středním sklárnám v kraji. GLASS CENTRUM má i významnou publikační činnost, prezentuje své výsledky na mezinárodních sklářských konferencích a technologických seminářích.
Škola ve spolupráci s městem a Zlínským krajem pořádá samostatné výstavy prací svých žáků i pedagogů v různých galeriích.

SUPŠ

Obor: Výtvarné zpracování skla
Cenzura Zeitgeistu na Wikipedii

Kolem července 2007 bylo heslo o filmu na anglické Wikipedii navrženo na smazání. Důvodem byla údajná bezvýznamnost filmu [15]. Později bylo v urychleném hlasování rozhodnuto o smazání článku. Současně byly některé diskuze o významnosti/smazání článku archivovány a zabezpečeny proti rozšiřování, vymazaný článek zamčen proti opětovnému vytvoření a obecnější rozcestníkové heslo en:Zeitgeist (disambiguation) mělo po nějakou dobu ve svém obsahu skrytou poznámku, aby uživatelé nepřidávali odkaz na tento film. Toto nestandardní chování neuniklo několika komentátorům[50][51]; dokonce se díky tomu objevily názory o cenzuře Wikipedie. Krátce po vydání seznamu zdrojů pro film byl článek na anglické Wikipedii opět vytvořen a po okamžitém opětovném navržení na smazání bylo uživateli rozhodnuto jej ponechat.

Na německé Wikipedii byla hesla Zeitgeist The Movie[16] a Zeitgeist (Film)[17] a Zeitgeist – The Movie[18] a [19] smazána a je zabráněno jejich opětovnému vytvoření.
V prvním ročníku se studenti učí kreslit, malovat a modelovat.
Od druhého ročníku se dle zájmu rozdělují do pěti specializovaných ateliérů:
  Ateliér kresby a malby skla
  Ateliér modelování skla
  Ateliér zušlechťování skla
  Ateliér designu skla
  Ateliér malování a tvarování skla

Praktická cvičení probíhají v nové školní huti v několika špičkově vybavených studiích:
  fusing
  brusírny
  sklářské pece
  malírny
  pískovací studio
  rytecká dílna
  sklofoukačská dílna


Střední odborné učiliště

obor: Sklář, sklářské práce

  duté a lisované sklo
  výroba ozdobných předmětů

obor: Brusič skla

  zabrušování a obrušování
  vybrušování

obor: Malíř skla a keramiky

Pro žáky ze zvláštních škol programy se speciální péčí.
Možnost nástavbového studia.

Praktická cvičení probíhají v nové školní huti v několika špičkově vybavených studiích:
  fusing
  brusírny
  sklářské pece
  malírny
  pískovací studio
  rytecká dílna
  sklofoukačská dílna


Střední průmyslová škola a Střední uměleckoprůmyslová škola

[nahoru]
Praskova 8
746 01 Opava
tel. +420 553 621 580
fax: +420 553 622 604
E-mail: spskola@idp.cz 
WWW: www.spup-opa.idp.cz

TVORBA HRAČEK A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ
Hračky a hry mají velmi dlouhou historii, jsou neustálou součástí dětského světa a jeho vývoje. Pod pojmem hračka chápeme především předměty, které jsou vyráběny pro hru dětí, a tudíž musí odpovídat určitým společenským, pedagogickým, psychologickým a bezpečnostním požadavkům.
Studium tohoto oboru je zaměřeno na samostatnou návrhářskou práci v oblasti designu hraček a užitých předmětů pro děti. Během studia mají možnost realizovat hračky z různých materiálů. Seznamují se s technikou výroby, technologií, teorií a psychologií barev, všeobecnou historií hraček.
V prvních dvou ročnících studenti řeší problematiku papírových a textilních hraček, od nejjednodušších kompozic po složitější realizace. Další dva ročníky se zabývají dřevem, textilem, návrhy exteriéru a interiéru pro dětská zařízení. Součástí studia na tomto oboru je výuka kresby, modelování, počítačová grafika v 3D programech, fotografie apod. Výtvarný talent, ale i dostatek fantazie, orientace v prostoru, hravost a schopnost nahlížet na svět okouzlenýma očima dětí, to jsou důležité předpoklady uchazečů o tento studijní obor.


Střední průmyslová škola kamenosochařská
a Střední odborné učiliště Hořice

[nahoru]
Husova 675
Hořice
tel.: 493 623 226
fax: 493 623 177
E-mail: info@spsks.cz 
WWW: http://www.spsks.cz/

Těžba a zpracování kamene
Náplň technického oboru se od svého vzniku značně změnila. Jsou to kamenné interiéry budov, kamenné vnější obklady budov, dlažby, renovace starých objektů, které se musí dokonale projekčně a výrobně připravit. Dále je to štěrk a štěrkopísek, který je potřebný na výstavbu silnic, železničních koridorů, dálnic, letišť, ve velkém stavebnictví. Do výrobních i projekčních činností zasahují čím dál tím více počítače.
Absolventi tohoto oboru pracují v lomech, kamenických závodech, v zaměřovacích skupinách, v projekčních ateliérech, podílejí se i při dokončovacích pracích na stavbách, kde ve velké míře kámen začíná zaujímat výsadní postavení. Obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou.
Sochařina ve své podstatě nezaznamenala velkých změn. Palička, dláta, kružidla, tečkovací strojek a výtvarný cit dokáží z bloku kamene vytvořit překrásnou plastiku nebo náročný architektonický článek.
KameníkObor je tříletý zakončený učňovskou zkouškou.Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Hodonín

[nahoru]
Brandlova 32,
695 01 Hodonín
tel.: 518 351 076, 603 275 021
fax: 518 354 957
ateliéry Skácelova 6 – tel.: 518 355 808, 518 321 596

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Vytváření keramiky

Ve studijním programu tohoto oboru jsou zahrnuty disciplíny rozvíjející předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci (výtvarná příprava, technologie zpracování keramiky, navrhování keramických produktů, modelování, figurální kreslení, nauka o písmu a výuka počítačových grafických programů), ale i předměty společensko-vědní (dějiny výtvarné kultury, český jazyk a literatura, cizí jazyky – angličtina a němčina), a též návštěvy výstav a kulturních památek.


Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

[nahoru]
Smetanovo zátiší 470
468 22 Železný Brod
483 346 162,  483 389 284   
E-mail: sekretariat@supss.cz   
Informace o studiu:  Mgr. Jiřina Zahradníková Tel. : 483 346 162,
WWW: http://www.supss.cz/hlavni.htm

Sklářská škola v Železném Brodě vychovává již od roku 1920 odborníky pro sklářský průmysl. V současné době je studium čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.
   Výtvarná větev se dělí do sedmi oborů podle horkého nebo studeného zpracování skla. Na počátku studia si studenti volí jeden z následujících studijních oborů:

modelářství lisovaného skla
broušení a vzorování broušeného skla
hutnické tvarování skla
tvarování, malování a leptání skla
tvorba a výroba skleněných figurek
vzorkařství skleněné bižuterie

Každé oddělení je vedeno svým výtvarníkem a odborným dílenským učitelem. Studenti navrhují a realizují práce v dílnách podle vlastních návrhů.
Mezi profilové předměty patří : výtvarná příprava (kresba, malba, modelování), navrhování, dílenská cvičení, dějiny výtvarné kultury, technologie skla, počítačová grafika.

Vzorkařství skleněné bižuterie 
Výuka v tomto oddělení umožňuje studentům přístup k mnoha různým technikám (práce se sklem, s kovem, smaltem, umělými hmotami… apod.) Student je veden k tomu, aby byl schopen navrhovat a realizovat bižuterii i zcela autorský šperk.
Neodmyslitelnou součástí našeho ateliéru se v posledních letech stala i realizace skleněné tavené plastiky, která studentům nabízí velkorysé prostorové vyjádření.
Navrhování je zaměřeno na rozvíjení výtvarného citu a vkusu, na sledování současného designu a hledání nových způsobů výtvarného vyjádření.
Práce v ateliéru se skládá z kreslení, modelování, malování a dalších doprovodných technik. Naším cílem je: dobře připravit studenty pro případné studium na vysoké škole, aby se uplatnili jako návrháři ve sklářských firmách, měli široký všeobecný přehled, byli připravení založit živnost ve výrobě skleněné bižuterie nebo se věnovali vlastní ateliérové práci.

Hutnické zpracování skla
Důvodem založení oboru hutního tvarování skla v roce 1964 bylo zachování uněleckořemeslného mistrovství českých sklářů, které bylo stále více nahrazováno levnější strojní automatickou výrobou.
Studenti v průběhu studia získávají v dílenském vyučování základy sklářských technik tvarování skloviny u sklářské pece a ovládnou i odborné technologické znalosti. Ve výtvarných předmětech získají výtvarný a estetický názor, cit pro tvar a přehled o trendech současného designu.
Absolventi pracují jako návrháři, mistři i huťmistři. V posledních letech se s velkým rozvojem malých soukromých sklářských hutí nebývale rozšířila možnost jejich dalšího uplatnění. V soukromém podnikání mohou výborně uplatnit především originalitu v designu a řemeslném zpracování, ale i technologické znalosti, ke kterým jsou na škole vedeni.Střední průmyslová škola keramická
[nahoru]
náměstí 17. listopadu 12
360 05 Karlovy Vary
telefon: 353 563 875, ředitel: 353 566 567
fax: 353 563 887
E-mail: spskk@volny.cz
WWW: www.volny.cz/spsk-kv


Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary je škola s více než stoletou tradicí, která poskytuje vzdělání v několika technických a uměleckoprůmyslových oborech. Disponuje kvalitním technickým vybavením pro výuku odborných praxí, jakož i pro výuku výpočetní techniky a propagační grafiky. Studenti mohou volit z široké nabídky cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština). Studium všech oborů je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Absolventi všech oborů se mohou uplatnit v soukromém i státním sektoru, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, dojíždějící žáci se mohou ubytovat v domově mládeže v Karlových Varech.

Modelářství

Již od roku 1923 je studium na zdejší škole zaměřeno především na výtvarné zpracování nejušlechtilejší keramické hmoty – porcelánu. Čtyřleté studium zkončené maturitní zkouškou sleduje především zvládnutí výtvarných a řemeslných dovedností, takže těžiště výuky spočívá ve výtvarných a dílenských předmětech. Součástí maturitní zkoušky je závěrečná práce a její obhajoba.

Přijetí je podmíněno úspěšně vykonanou talentovou zkouškou z kresby podle skutečnosti, kresby z představy na dané téma, barevné kompozice, modelování a testu percepčních schopností a představivosti.

Důležitou součástí studia je také výuka v teoretických předmětech. Vedle všeobecně vzdělávacích jmenujme zvláště odborné předměty, jako je technologie keramiky, dějiny výtvarné kultury, počítačová grafika atd.
Smyslem studia je zvládnout celý proces vzniku porcelánového výrobku od prvního náčrtu tvaru, až po vytřídění hotových vypálených výrobků.)
V přípravných výtvarných předmětech se žáci seznamují se základními výrazovými prostředky kresby (linie, plocha, světlo a stín, zákonitosti perspektívy, apod.). Postupně zvládají kresbu zátiší, figury a portrétu. V modelování studují plastické a prostorové tvary, vyjádření prostoru na ploše, studie přírodních tvarů, geometrických těles, kopie podle zvířecích a figurálních předloh. Dalšími úkoly vyšších ročníků jsou plastické studie figury, modelování portrétu a zákonitosti reliéfu. U vlastních návrhů porcelánových tvarů, drobných figurek (dvoudílná forma), souprav, plasticky náročných figur (klínová forma) se postupuje od jednoduchých úkolů v prvním ročníku k složitým osobitým realizacím v maturitní práci.
V dílenských předmětech se žáci seznamují s porcelánovou hmotou, glazurami, materiály používanými pro výrobu forem a rozmnožovacích zařízení. Pokračují zhotovováním jednoduchých modelů a forem, točením rotačních tvarů, výrobou klínových forem atd. Postupně realizují své vlastní návrhy v materiálu včetně retuší, glazování a výpalů. Ve výtvarných a praktických předmětech pracují studenti v přibližně desetičlenných skupinách a vyučující volí k jednotlivým žákům individuální přístup. Náročnost zadávaných úkolů bývá odstupňována podle schopností jednotlivců a to zvláště ve vyšších ročnících, kdy se studenti rozhodují o své budoucnosti po absolvování školy.

Absolventi pracují jako reprodukční výtvarníci nebo mistři v modelářských a dekoračních odděleních výrobních závodů nebo družstev, jako samostatní výtvarníci. Nejnadanější studenti pravidelně usilují o přijetí na vysoké školy výtvarného směru, další úspěšně studují na pedagogických fakultách aprobace s výtvarnou výchovou.
Metody výuky se opírají o bohaté tradice školy. V roli pedagogů působí zkušení profesionálové, často absolventi školy.

Zdobení porcelánu

Již od roku 1923 je studium na zdejší škole zaměřeno především na výtvarné zpracování nejušlechtilejší keramické hmoty – porcelánu. Čtyřleté studium zkončené maturitní zkouškou sleduje především zvládnutí výtvarných a řemeslných dovedností, takže těžiště výuky spočívá ve výtvarných a dílenských předmětech. Součástí maturitní zkoušky je závěrečná práce a její obhajoba.

Přijetí je podmíněno úspěšně vykonanou talentovou zkouškou z kresby podle skutečnosti, kresby z představy na dané téma, barevné kompozice, modelování a testu percepčních schopností a představivosti.

Důležitou součástí studia je také výuka v teoretických předmětech. Vedle všeobecně vzdělávacích jmenujme zvláště odborné předměty, jako je technologie keramiky, dějiny výtvarné kultury, počítačová grafika atd.
Navrhují a provádějí dekory ručními technikami i aplikace tiskem.
Studiem tohoto zaměření zvládají postupně žáci všechny rozmanité způsoby dekorace porcelánu a to jak v oblasti technicko-řemeslného provedení v materiálu, tak i celý proces výtvarného řešení vlastního návrhu.Obecně výtvarné předměty zahrnují kresbu a malbu podle skutečnosti (přírodniny, materiálové studie, zátiší, figura, hlava …), volné dekorativní kreace (invenční výrazové práce), kresbu a malbu v plenéru. Na základě obecné přípravy se přistupuje k navrhování dekorů, které je svázáno konkrétním tvarem porcelánového předmětu a zadanou dekorační technikou. Důraz je kladen na původní řešení úkolu, učitel i student se snaží postihnout a využít zvláštnosti žákovy osobnosti a nadání. V dílnách dekorace získávají žáci základní znalosti a dovednosti v různých technikách zdobení porcelánu (ruční techniky kresby a malby na glazuru, podglazurové dekorace, zvládnutí techniky sítotisku, dekorace drahými kovy …). Žáci zvládnou během studia všechny způsoby dekorace pod glazurou, na glazuru, jakož i zdobení drahými kovy. Vyvrcholením všech činností jsou závěrečné maturitní práce, které ukazují vysokou umělecko-řemeslnou zdatnost absolventa
Absolventi pracují jako reprodukční výtvarníci nebo mistři v dekoračních odděleních výrobních závodů nebo družstev nebo jako samostatní výtvarníci. Nejnadanější studenti pravidelně usilují o přijetí na vysoké školy výtvarného směru, další úspěšně studují na pedagogických fakultách aprobace s výtvarnou výchovou.


Střední škola uměleckoprůmyslová a technická

[nahoru]
Mládežnická 430,
679 63 Velké Opatovice  
tel.: 516 477 100 – 2, fax.: 516 477 106 
E-mail: info@ssupt.cz   
WWW: http://www.ssupt.cz

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – vytváření keramiky
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – kamnářství
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – modelářství
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky práce keramické

Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:
Umělecký keramik

Celková nabídky studijních oborů (*.pdf / 144 kB )Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o.

[nahoru]
Gurtěvova 8
Ostrava – Zábřeh
tel.: 596 746 064
E-mail: ssur@ssur.cz 
WWW: http://www.ssur.cz/

Modelářství a návrhářství oděvů
Učebna pro obor modelářství a návrhářství oděvů šicí stroje průmyslové, overlocky, žehlící prkna, stříhací stoly, žehlící technika oděvní nastavitelné figuríny, počítačová technika, tablet a programovatelné vyšívací stroje.


Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
a Učiliště Zlín s.r.o.

[nahoru]
SOŠ, SOU a U Zlín s. r. o.,
nám. T. G. Masaryka 1279,
760 01 ZLÍN
(III. chlapecký domov nad OD PRIOR)
telefon: 576 037 216
E-mail: sou-isms@iqnet.cz   
WWW: http://www.sou-ssos.cz

OBUVNÍK

Profesní vědomosti a dovednosti v tomto nově pojatém univerzálním oborem mohou získat žáci po ukončení 9. třídy základní školy. Obor zahrnuje skupinu bývalých učebních oborů – svrškařka, obuvník pro výrobu polotovarů, obuvník pro průmyslovou výrobu, gumař plastikář, kopytář, obuvník pro zakázkovou výrobu obuvi, obuvník pro ortopedickou obuv s tím, že žáci se mohou ve třetím ročníku věnovat vybrané specializaci.
Charakteristika oboru:
V nadstandardně vybavených dílnách a s použitím nejnovějších technologií se naučí žáci modelování kopyt, vysekávání a vykrajování polotovarů, popř. spojování a úpravy dílců ve svršek obuvi až po strojní výrobu finálního