BARTOŠ, P.: Moravský lidový dřevořez. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 1969, sv. 3, s. 11-17.

BEČÁK, J. R. – ZBOŘIL, J.: Lidová malba a plastika. In: Lidové umění na Hané. Velký Týnec u Olomouce 1941, s. 324-347.

BEČÁK, J. R. – ZBOŘIL, J.Lidové umění na Hané : Lidová kultura hmotná. Velký Týnec u Olomouce, Jan R. Bečák 1941. 460 s. : [XIX] tb.

BĚLÍK, V.Horácký lidový vzor v kreslení na národní a osmileté střední škole. Havlíčkův Brod, Kraj. nakl. 1959. 41 s., barev. příl.

BOGATYREV, P.Souvislosti tvorby. Praha, Odeon 1971. 209 s.

BOUČEK, V.: Co a jak můžeme začlenit z tradiční lidové výroby do současného života. Věci a lidé, 6, 1954, s. 6-85.

BOUČEK, V.: O tradiční lidové výrobě a veřejné péči o ni. Věci a lidé, 3, 1951, s. 289-320.

BOUČEK, V.: Rukodělná práce v moderní hmotné kultuře. Umění a řemesla, 1958, č. 4-9.

BOUDOVÁ, L.: Současná lidová umělecká výroba ve sbírkách Moravského muzea. Ethnographica, 15, 1981, s. 221-235. Též: Časopis Moravského muzea, 66, 1981, Vědy společenské, s. 221-235; 67, 1982, Vědy společenské, s. 251-264.

BURIAN, V: Zaniklá domácká výroba na Vyškovsku. Český lid, 48,1961, s. 57-59.

ČAPEK, J.Nejskromnější umění. Praha, Aventinum 1920. 68 s. : 7 obr.

Československá vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha, Orbis 1968. 783 s.

DAVID, Z.: Domácká výroba na Štítecku. (S nástinem ekonomického vývoje soudního okresu Šilperk od poloviny 19. století do roku 1938.) Zprávy KVM v Olomouci, 1986, č. 244, s. 15-22.

DĚD, S.: Podoba tradičních rukodělných výrob a zvyků v průmyslovém pohraničí. In: Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky : 17. strážnické sympozium 25.-26. září 2001. Strážnice, Ústav lidové kultury 2001. s. 123-127.

Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 9.-10. června 1999 v Měčíně. Měčín, Město Měčín 2000. 135 s. : il.

DUŠEK, O.: O lidovém umění širšího Ostravska. In: Od Ostravice k Radhošti. M. Ostrava 1941, s. 63-72.

DVOŘÁKOVÁ, H.: Ruční práce žen a vazba na region (na příkladu Podluží). In: Folia ethnographica, 26, 1992, s. 23-28.

EDGAR, E.: Lidové umění a domácí průmysl u nás. Revue Moravsko-slezská, 2, 1906, s. 167-168.

FABIÁN, V.: Malovaný nábytek lidový v Československu. Národopisný věstník českoslovanský, 23, 1930. s. 122-132.

FROLEC, I.: Současná lidová estetika a výtvarná aktivita v Uherském Ostrohu. In: Město, prostor, lidé, slavnosti. Uherské Hradiště 1990, s. 192-205.

GEBAUEROVÁ, A.: Lidové umění a naše doba. Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, 3, 1924-25, č. 4, s. 49-52.

HÁLOVÁ-Jahodová, C.Umění a život zapomenutých řemesel. Praha, Nakladatelství ČVU 1955. 229 s., 138 s. obr. příl.

HASALOVÁ, V.Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě : sborník statí. Praha, Orbis 1953. 179, [2] s. : [68] s. obr. příl.

HAVLÍČEK, B.: Lidoví výtvarníci z údolí Lomné – řezbáři a umělečtí kováři. In: Mionší 1980, nestr.

Horácká ústředna pro lidový průmysl. Horácké listy, 2, 1910, č. 47, s. 3-4.

CHADRABA, R.: Tradice lidové plastiky na Frýdecku. Radostná země, 3, 1953, s. 97-102.

JANÁČEK, J.Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1963. 288 s.

JANČÁŘ, J. – HORČIČKA, M.: 15 let péče o lidovou uměleckou výrobu v Uherském Hradišti. Umění a řemesla, 1962, č. 6, s. 204-211.

JANČÁŘ, J.: Co z rukodělnými tradicemi? Národopisná revue, 1993, s. 21-24.

JANČÁŘ, J.: K péči o lidové umělecké výrobky. Umění a řemesla, 1963, č. 2, příl. s. 9.

JANČÁŘ, J.Lidová rukodělná výroba na Moravě. Strážnice, Ústav lidového umění 1988. 119 s., obr.

JANČÁŘ, J.Lidová umělecká výroba v současnosti. Národopisné aktuality, 17, 1980, s. 281-286.

JANČÁŘ, J.Na okraj desetiletého trvání zákona o lidové umělecké výrobě. Národopisné aktuality, 4, 1967, s. 66.

JANČÁŘ, J.: Rukodělná výroba jako součást národního kulturního dědictví. In: Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918-1998) : 15. strážnické sympozium, 14.-15. září 1999. Strážnice, Ústav lidové kultury 1999. s. 7-12.

JANČÁŘ, J.Slovač, družstvo umělecké výroby v Uherském Hradišti. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1985. 127 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 47. Ref.: L. Tarcalová. Národopisné aktuality, 23, 1986, s. 269-270. – J. Mřáka. Jižní Morava, 23, 1987, s. 315.

JANČÁŘ, J.: Tradice a současnost lidové rukodělné práce v České republice. Národopisná revue, 9, 1999, č. 3, s. 123-128.

JANČÁŘ, J.: Tradice a současnost lidové výroby v ÚLUV. In: Slovácko, 4-5, 1962-63, s. 114-118.

JANOTKA, M. – LINHART, K.Řemesla našich předků. Praha, Svoboda 1987. 208 s.

JANOTKA, M. – LINHART, K.Zapomenutá řemesla : vyprávění o lidech a věcech. Praha, Svoboda 1984. 192 s.

JANOVSKÝ, R.: Domácí průmysl na Holešovsku. Český lid, 29, 1929, s. 209-221.

JEŘÁBEK, R. – ŠŤASTNÁ, I.: Lidové umění na dnešní vesnici. Umění a řemesla, 1978, č. 4, s. 63-65.

JEŘÁBEK, R.Plastika lidových tvůrců. Praha, Odeon 1981. 71 s.

JEŘÁBEK, R.: Shromažďujeme současné projevy lidové výtvarné aktivity? Informační bulletin Moravského muzea (Brno), 1978, č. 1, s. 8-10.

JEŘÁBEK, R.: Výtvarná aktivita jihomoravského venkova očima národopisce. In: Revoluční proměny jihomoravského venkova. Brno 1981, s. 159-164.

JEŘÁBEK, R.: Výtvarná aktivita současné vesnice. Umění a řemesla, 1979, č. 2, s. 44-49.

JOHNOVÁ, H. – STAŇKOVÁ, J.Lidový malovaný nábytek v českých zemích : z muzejních sbírek. Praha, Panorama 1989. 196 s. : obr.

JOHNOVÁ, H.Horácké lidové hračky. Nové Město na Moravě, Horácké muzeum 1973. [27] s., 2 vol. příl.; 2. vyd. 1978. [40] s.

JOHNOVÁ, H.: Lidové šperky československé. Věci a lidé, 5, 1953, s. 311-357.

JURKOVIČ, D.Práce lidu našeho : lidové stavby, zařízení a výzdoba obydlí, drobné práce. I[-IV]. Vídeň, A. Schroll 1905. 6 s. : 140 tab.

KALAS, V.Lidová řemesla na Horácku. Žďár nad Sázavou, Okr. knihovna 1989. 8 s.

KLÍMA, A.Manufakturní období v Čechách. Praha, ČSAV 1955. 523 s., obr.

KLVAŇA, J. – KRETZ, F.: Výtvarné umění lidu slovenského In: Národopis lidu českoslovanského, Díl 1. Moravské Slovensko, sv. 2. Praha 1922, s. 549-594.

KOBZÁŇ, J.: Lipta. [Činnost Valašského družstva lidové a umělecké výroby v Liptále.] Naše Valašsko, 2, 1953, s. 25-29.

KOTÍK, J.Tradice a kultura československé výroby. Praha, Orbis 1954. 179, [2] s. : 5 barev. obr. příl.

KOULA, J.: Praktické výtěžky ze studia lidového umění. Český lid, 11, 1902, s. 211-213.

KRETZ, F.: Lidová ornamentika. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 37, 1926, s. 104-107.

KRETZ, F.: U hranic lidového umění. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 29, 1912, s. 101-104.

LANGER, J.K problémům vztahů lidové výroby k tradičnímu zemědělskému prostředí. Národopisné aktuality, 12, 1975, s. 279-284.

LANGER, J.: Počátky podomácké výroby na uherskobrodských Kopanicích (ve druhé polovině 19. století). Zprávy OM v Gottwaldově, 1962, č. 1-2, s. 20-26.

LANGER, K.: Člověk mírou všech věcí. Umění a řemesla, 1978, č. 6, s. 211-216.

LANGER, K.: Matka učitelka. Pokus o výklad vzniku a vývoje tvaru užitkových předmětů. Umění a řemesla, 1970, č. 2, s. 26-33.

Lidový nábytek v českých zemích. Praha, Výzkumný ústav výrobního družstevnictví 1983. 123 s.: obr. (Studie o lidové umělecké výrobě, Č. 12).

LÍŠKOVÁ, A.: Lidová umělecká výroba v družstvech. Umění a řemesla, 1981, č. 2, s. 6-10.

MAJER, A.Řemeslník český : rozjímání pro učedníka, tovaryše i mistra. Praha, A. Majer 1876. 119 s.

MALÉŘ, J.: Rukodělná lidová výroba v expozicích v přírodě. In: Museum vivum 1. Rožnov pod Radh. 1985, s. 117-126.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.Československé lidové výtvarnictví. Praha, Orbis 1948. 119 s., obr. příl. Ref.: J. Kühndel. Časopis Matice moravské, 69, 1950, s. 390-391.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.: Figurální zdobené úly. Věci a lidé, 6, 1954, s. 342-368.

MELNIKOVÁ-Papoušková, N.Putování za lidovým uměním. Kresby A. Moravec. Praha, Čin 1941. 393 s., 82 příl.

MELZER, M.: Počátky sběratelství lidového výtvarného umění na Moravě. Zprávy KVM v Olomouci, 1978, č. 194, s. 3-8.

MINAŘÍKOVÁ, B.: Byznys je byznys! Národopisná revue, 9, 1999, č. 2, s. 77-80.

Moravské ornamenty. Kresby M. Wanklová. Olomouc, Vlastenecký muzejní spolek 1888. Díl 1. 35 s., 8 obr. příl. Díl 3. 101 s., obr. příl. Vyšlo též něm.: Mährische Ornamente. Olmütz 1888-1891. Heft 1, 3. Ref. o sv. 3: J. Janoušek. Časopis Matice moravské, 16, 1892, s. 76-77.

Moravské Slovensko, 2. Praha, Národopis. museum českoslovanské 1922. 7 s., s. 665-887 : obr. č. 443-493, 13 bar. příl.

NOUŠOVÁ, J.Slezské lidové umění : katalog výstavy, Praha, září-listopad 1967. Praha, Národopisné odd. Hist. muzea NM a Městské muzeum v Ostravě 1967. [30] s.

NOVÝ, L. a kol.Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století.). Praha, Academia 1974. 668 s., obr. příl.

OBKRÁČIL, K.Ruční práce bez dílny a z laciných hmot. Prostějov, Buček [1924]. 116 s., 1 l. : obr.

OREL, J.: Soupis lidové výroby na Valašsku. Naše Valašsko, 14, 1951, s. 41-43.

OREL, J.: Zajišťování zdravých vývojových předpokladů tradiční lidové výroby. Národopisný věstník českoslovanský, 33, 1953-56, s. 148-151.

PAJER, J.: Rozvoj lidové výroby na Strážnicku. In: Revoluční proměny jihomoravského venkova. Brno 1981, s. 169-171.

PATURI, F.Kronika techniky. Praha, Fortuna Print 1993. 651 s. : obr.

PAVLIŠTÍK, K.Lidová umělecká výroba na Valašsku. [Výstava. Vsetín, 20.3. – 15.5. 1966.] Národopisné aktuality, 3, 1966, s. 53-54.

PECELT, A.Mizející řemesla. Praha, TEPS 1958. 206 s.

PECHOVÁ, J.: Osudy tradičních lidových řemesel po sametové revoluci. In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice : 18. strážnické sympozium 24.-25. září 2002. s. 40-42.

PETRÁK, J.: Zábojny. Úvaha o českém olejnářství. Český lid, 7, 1980, s. 420-424.

PISTORIUS, T.Lidová a umělecká výroba. Praha, Čin 1946, 67 s. Knižnice minist. průmyslu, sv. 1. Ref.: ZOOR, 1, 1946, č. 2, s. 5.

POPPE, J. H. M.Technologia všeobecná a obzvláštní : obšírné prostonárodní naučení o řemeslech a umělostech. Přeložil J. S. Presl. Díl první, Praha, Gednota ku powzbuzenj promyslu w Čechách 1836. Díl druhý, Praha 1837. Díl třetí, Praha 1837.

RABAN, J.Česká lidová umělecká výroba. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby 1975. 212 s.

ROUBÍK, F.Z českých hospodářských dějin : přehled vývoje českého průmyslu, obchodu, měny i dopravy. Praha, Státní nakladatelství 1948. 146 s.

SCHEUFLER, V.Rukodělná výroba. Etnografie národního obrození, Maketa, sv. 2. Praha, Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV 1980.

STAŇKOVÁ, J. – BARAN, L.Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska. Praha, Panorama 1987. 198 s. Ref.: L. Kafka. Národopisné aktuality, 26, 1989, s. 129-131. – M. Kardošová. Slovenský národopis, 36, 1988, s. 431-433. – J. Vařeka. Český lid, 76, 1989, s. 120-121.

STAŇKOVÁ, J.Lidové výtvarné umění. Čechy a Morava. Praha, SPN 1967. 170 s., 4 s.. obr. příl. Ref.: J. Jančář. Národopisné aktuality, 6, 1969, s. 126-127. J. Scheuflerová. Český lid, 57, 1970, s. 160-161.

STRÁNSKÁ, D.: Lidový nábytek a jeho historické vzory. Národopisný věstník českoslovanský, 32, 1951, s. 111-127.

STRATILOVÁ, V.: Lidové umění a řemesla na Hané a jejich vztah k dnešku. Časopis Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci, 60 (1), 1970, ř. SV, s. 130-139.

SVOBODA, J. F.Moravské Horácko. Sv. 3. Lidové umění a zvykosloví. Sešit 1. Lidové umění výtvarné. Kritická studie srovnávací. Praha, Národopisná spol. českoslovanská 1930. 84 s., 76 tb. příl. Národopis lidu českoslovanského, díl 3. Ref.: V. Černý. Časopis pro dějiny venkova, 17, 1930, s. 129-130.

SVOBODA, J.: O lidové tvořivosti výtvarné a jejím uplatnění v našem kraji. Radostná země, 4, 1954, s. 94-95.

ŠINDELÁŘ, D.Estetika užité tvorby. Praha, Odeon, 1978. 295, [4] s. : [120] s. fot. příl.

ŠOUREK, K.Lidové umění v Čechách a na Moravě. Praha, Umělecká beseda 1942. 143 s. Ref.: R. Bednárik. Národopisný sborník (Martin), 3, 1942, s. 123-124.

ŠOUREK, K.Volkskunst in Bildern : Die Natur – der Mensch – die Arbeit. Praha, Artia 1956. 346 s. : [55] s. barev. obr. příl.

ŠTECH, V. V.: Lidé a věci. Umění a řemesla, 1962, č. 2, s. 42-43.

TEYSSLER, V. – KOTYŠKA, V.Technický slovník naučný. Díl I-XV. Praha, Borský a Šulc 1927-1939.

TKÁČ, Š.: Hranice ľudového a insitného umenia. Umění a řemesla, 1966, s. 29-34.

VÁCLAVÍK, A.Luhačovské Zálesí : Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané. Luhačovice, Musejní společnost 1930. 671 s. : CLXXXI tab.

VÁLKA, M.: Lidové rukodělné tradice v současné společnosti. In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice : 18. strážnické sympozium 24.-25. září 2002. s. 48-53.

VENTRUBOVÁ, V.: Problematika domácké výroby na Konicku. Vlastivědný věstník moravský, 33, 1981, s. 156-164.

VLČEK, K.: Domácký průmysl lidový. Národopisný věstník českoslovanský, 18, 1925, s. 126-129.

VONDRUŠKOVÁ, A. – VONDRUŠKA, V.Tradice lidové tvorby : lidová hmotná kultura v Čechách a na Moravě. Praha, Artia 1988. 191 s. Ref.: M. Kardošová. SN, 36, 1988, s. 428-429.

VYDRA, J.: Dnešní hodnoty a formy lidové výroby. Český lid, 4, 1949, s. 174-182, 210-215.

WEIGNER, L.Lidové a národní umění. Praha, Topič 1917. 60 s.

WEIGNER, L.Lidové umění československé. Praha, Vilímek 1917. 72 s. : 4 l. obr. příl.

WINTER, Z.Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha, Čes. akademie 1913. XII, 681 s.

WINTER, Z.Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha, Čes. akademie 1906. VII, 976 s.

WINTER, Z.Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. [1526-1620]. Praha, Čes. akademie 1909. VII, 749 s.

ZBAVITEL, A.: Lidová tvořivost na Frenštátsku. Radostná země, 5, 1955, s. 8-14.

ŽIŽKOVÁ, L.: Kam kráčíš Krásná jizbo? Umění a řemesla, 1994, č. 1, s. 8-11.