betlémy – drátenictví – dýmkařství – kraslice – malba na skle – nástěnné malby – nožířství – pečivo – perleťářství – provaznictví – voskařství

Betlémy

HANZL, Z.: Boskovický betlém Jaroslava Koutného. Umění a řemesla, 1988, č. 3, s. 51-55.

JEŘáBEK, R.Moravské malované betlémy jako etnografický pramen. Národopisné aktuality, 3, 1966, č. 3-4, s. 1-11.

JEŘáBEK, R.: Valašské malované betlémy. Český lid, 54, 1967, s. 333-342.

NOVOTNý, J.Třešťské betlémářství. Perokresby V. Urbánka. Třešť, Okr. osvět. sbor 1940. 19 s.

PIPEREK, L. F.: K Betlému pospíchejme…: kořeny betlémářské tradice a její doznívání na Valašsku a severovýchodní Moravě. Valašsko, 2000, č. 5, s. 6-9.

PIPEREK, L. F.Půjdem spolu do Betléma : betlémářství východní a severovýchodní Moravy. Rožnov p. R., Valašské muzeum v přírodě 1993. 27 s.

Tradice našeho betlémářství. Naše vlast, 4, 1956, s. 177-178.

VACLíK, V.Lidové betlémy v Čechách a na Moravě. Praha, Vyšehrad 1987. 125 s., obr. příl. 2. vyd. 1988. 125 s., obr. příl. Ref.: M. Melzer. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 1989, sv. 44, s. 78. – J. Veselská. Těšínsko, 1989, č. 1, s. 32.

Drátenictví

[nahoru]

DRáPALA, D.: Drátenické metamorfózy. Národopisná revue, 13, 2003, č. 2, s. 94-97.

DRáPALA, D.: Znovu objevované drátenictví. Národopisná revue, 10, 2000, č. 3-4, s. 109.

GULEJA, K. – KLIMEK, R. – SUCHY, T.Svet drotárov : umeleckohistorická etnograficko-technická sociálna monografia; Z nem. orig. do slov. prel. Viliam Mruškovič. Martin, Matica slov. 1992. 248 s.: il.

PROCHáZKOVá, S.Drátování : pracovní návody s názornými kresbami. České Budějovice, Rosa – jihočeská společnost pro ochranu přírody 2002. 23 s.: il.

VONDRUšKOVá, A.Drátenictví. Praha, Grada 2002. 102 s.

Dýmkařství

[nahoru]

DOMLUVIL, E.: Pojednání o domácích výrobách lidu valašského II. Dýmky a obušky perletí vybíjené. In: Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí. Valašské Meziříčí, 4, 1900, s. 62-65.

MALIVA, J.: Kelečské dýmky. [Výroba.] Zprávy OM v Gottwaldově, 1958, s. 114-117.

ORSZáG-Vranecký, J.Dýmkařství na východní Moravě. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě 1972. 49 s. Malé tisky Valašského muzea v přírodě, sv. 2.

SVĚRáK, A.: Dýmkařství v Kelči. Naše Valašsko, 2, 1931, s. 170-175.

Kraslice

[nahoru]

BRAHOVá, M.Malovaná vajíčka. Poděbrady, Tiskárna Petr Pošík 1999. 28 s.: barev. il.

FLORIáNOVá, O.Drobné umění. část 2.: skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. 78 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice).

GRUNDA, B.Kraslice z Blanenska. Národopisné aktuality, 11, 1974, č. 2, s. 115-120.

HABARTOVá, R.: Krasličářská tradice v Ostrožské Nové Vsi. In: Slovácko, 38, 1996, s. 75-101.

CHUDĚJOVá, R.: Luženské kraslice. Naše Valašsko, 8, 1943, č. 1-2, s. 40-42, obr.

KLVAŇA, J.: Kraslice moravské. (Příspěvek k ornamentice lidové.) Český lid, 2, 1893, s. 480-488; 5, 1896, s. 429-432.

KLVAŇA, J.: Ornamentika kraslic moravských. Český lid, 27, 1927, s. 241-243.

OREL, J.: Kraslice ve sbírkách našich muzeí. Muzejní a vlastivědná práce, 5(75), 1967, č. 1, s. 4-12, 12 obr. na obálce.

OREL, J.O kraslicích. Uh. Hradiště, Slovácké muzeum 1973. 189 s., foto v textu. Kultura a tradice, sv. 13. Technologie lidové výroby, č. 2. Ref.: J. Tomeš. Národopisné aktuality, 11, 1974, s. 299-301. – J. Staňková. ČL, 62, 1975, s. 51-52. – K. Severin. Časopis Matice moravské, 96, 1977, s. 223-226.

OREL, J.: Techniky zdobení kraslic. Umění a řemesla, 1960, č. 3, s. 118-122.

OREL, J.: Udržovat, chránit a rozvíjet kraslicové umění. In: Slovácko, 14-15, 1972-1973, s. 55-74.

SEVERIN, K.Kraslice – iluze a skutečnost. [Sbírky na Moravě.] Národopisné aktuality, 17, 1980, č. 1, s. 76-79.

VEČERKOVá, E. – HABARTOVá, R.: O vyškrabovaných kraslicích z okolí Uherského Hradiště. In: Slovácko, 40, 1998, s. 45-58, obr.

VEČERKOVá, E.: Dva příspěvky na téma kraslic a jejich tvůrců. In: Folia Ethnographica, 84, 1999, sv. 33, s. 119-1142, obr.

VEČERKOVá, E.: Kraslice na jižní Moravě (širší okolí Břeclavi). In: Jižní Morava, 36, 2000, sv. 39, s. 137-149, obr.

VEČERKOVá, E.: Kraslice na jižní Moravě (Uherskoostrožsko a Veselsko). In: Jižní Morava, 37, 2001, sv. 40, s. 221-238, barev. obr.

VEČERKOVá, E.: Kraslice na jižní Moravě : Kyjovsko. In: Jižní Morava, 35, 1999, sv. 38, s. 139-156, obr.

VEČERKOVá, E.Kraslice na Moravě. Brno, Moravské zemské muzeum 2003. 169 s., barev. obr. v textu.

VEČERKOVá, E.: Kraslice na Podluží. In: Folia Ethnographica, 83, 1998, sv. 32, s. 163-176, obr.

VEČERKOVá, E.Kraslice ve sbírkách Moravského muzea v Brně. Brno, Mor. muzeum 1989. 57 s., 54 obr.

VEČERKOVá, E.: O kraslicích na jižní Moravě (hanácké Slovácko). In: Jižní Morava, 38, 2002, sv. 41, s. 127-140, barev. obr.

VEČERKOVá, E.: O kraslicích olepovaných slámou. Vlastivědný věstník moravský, 52, 2000, č. 1, s. 26-40, obr.

VEČERKOVá, E.: O tvůrcích kraslic na Slovácku. In: Slovácko, 41, 1999, s. 67-81, obr.

VEČERKOVá, E.: Slámou vykládané kraslice na Moravě ve 20. století : o kraslicích a jejich tvůrcích na Konicku. In: Folia ethnographica, 79, 1994, sv. 28, s. 55-72, obr.

Malba na skle

[nahoru]

HASALOVá, V.: K současnému stavu vymezení a klasifikace slezských lidových obrazů na skle. Radostná země, 11, 1961, s. 22-30, 106-114.

KAFKA, L.: Obrázky na skle v severních a severozápadních Čechách. Český lid, 83, 1996, č. 4, s. 313-334.

KALINOVá, A. – NOVáKOVá, L.: Sbírka lidových maleb na skle a lidového textilu z muzea v Jevíčku : příspěvek k vývoji regionálního muzejnictví. In: Folia ethnographica, 22, 1988, s. 25-44.

KALINOVá, A.: Lidová malba na skle na Moravě. Malovaný kraj, 38, 2002, č. 1, s. 3.

KUBEČKOVá, I. – LENDEROVá, Z.Lidové podmalby. Praha, W-servis Nadace kulturního dědictví 1995. 52 s., [16] s. barev. il.

KUNZ, L. – LUDVíKOVá, M.Lidová malba na skle 16.-19. století : katalog výstavy v Etnografickém ústavu Moravského musea v Brně. Brno, Mor. museum 1970. 23 s., 31 s. fot. příl. Publikace Etnografického ústavu Moravského musea v Brně, sv. 13. Malé tisky sv. 8.

MELNIKOVá-Papoušková, N.Československé lidové malířství na skle. Praha, Státní grafická škola 1938. 35 s.: 29 obr.

VACHOVá, Z.: Slezská lidová malba na skle ve vztahu k středoevropským provenienčním oblastem. Časopis Slezského muzea, 28, 1979, B, s. 140-152.

VYDRA, J.Die Hinterglasmalerei : Volkskunst aus tschechoslowakischen Sammlungen. Praha, Artia 1957. 63 s.: 112 s. obr. příl., 40 s. barev. obr. příl.

Nástěnné malby

[nahoru]

ADáMEK, J.: Strážnický ornament. Malovaný kraj, 35, 1999, č. 1, s. 26-27.

BENEš, J.: Inflace ornamentu znehodnocuje dílo. Malovaný kraj, 36, 2000, č. 3, s. 41.

JEŘáBEK, R.: Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 29, 1980, s. 305-313.

JEŘáBEK, R.: Rajdáky, pazúre, ratatule aneb lidová sgrafita. Umění a řemesla, 1977, č. 4, s. 36-43, obr.

KOULA, J.: Malby domků v nejjižnější Moravě. Český lid, 3, 1894, s. 112-122, 243-249.

LANDSFELDOVá, A.: Jak jsem malovala v závodním klubu. Lidová tvořivost, 8, 1957, č. 2, s. 32-33.

LANDSFELDOVá, A.: K lidové výzdobě veřejných budov. Lidová tvořivost, 9, 1958, č. 4, s. 90.

LANDSFELDOVá, A.: Návod k lidové malbě na zdích. Lidová tvořivost, 10, 1959, č. 4, s. 84-86, obr.

LANDSFELDOVá, A.: Návod k lidové malbě na zdích. Lidová tvořivost, 9, 1958, č. 6, s. 142, obr.

SEVEROVá, D.: Nástěnné malby v horňáckých interiérech. Lidová kultura východní Moravy, 2, 1961, s. 39-54.

Nožířství

[nahoru]

JAROšEK, J.: Tovární výroba vzniklá z domácího nožířství valašského. Naše Valašsko, 3, 1932, s. 157-159.

ORSZáG-Vranecký, J.Křiváčkářství na Valašsku : katalog Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R., edice Malé tisky, 1976, sv. 8, 74 s.

ROUS, J.: Výroba křiváků a nožů na Valašsku : druhy křiváků a nožů. Naše Valašsko, 3, 1932, s. 122-123.

ROUS, J.: Výroba křiváků na Valašsku. Naše Valašsko, 2, 1931, s. 71-80, 199.

Pečivo

[nahoru]

HABUSTOVá, Milena – VESELSKá, Jiřina: Tradiční pečivo. Praha, Grada 2004. 162 s.: il.

MELNIKOVá-Papoušková, N.: Perník a zdobené pečivo. In: Hasalová, Věra: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě : sborník statí. Praha, Orbis 1953. s. 163-168.

MELNIKOVá-Papoušková, N.: Těsto jako sochařský materiál. Tvar, 2, 1949, s. 220-226.

MELZER, M.: Ars dulcis (Pernikáři.) Umění a řemesla, 1979, č. 3, s. 61-63.

NEZBEDA, V.: O choceňském pernikářství. Listy Orlického muzea, 1969, č. 1, s. 2-20.

SCHEYBALOVá, J.: Pernikářství. Muzejní a vlastivědná práce, 12, 1975, s. 146-172.

SOUKUPOVá, Z.Lidové pečivo z jižních Čech ; Lidový nemalovaný nábytek z jižních Čech ; Motivy lidových výšivek z jižních Čech : Met. sborník. Čes. Budějovice, Kraj. kult. středisko 1984. 83 s.: obr.

SURýN, M.: Pečení chleba. Naše Valašsko, 10, 1947, s. 37-40.

šŤASTNá, J. – PRACHAŘOVá, L.Lidové pečivo v Čechách a na Moravě. Praha, SNTL 1988. 227 s., obr. v příl. Technologie lidové výroby, č. 7.

ÚLEHLOVá-TILSCHOVá, M.Česká strava lidová. Praha, Družstevní práce 1945. 631 s.

ZBAVITELOVá, Z.: Sklenovské pečivo. Radostná země, 2, 1952, s. 104-107.

ZíBRT, Č.Staročeský perník : 170 návodů z rukopisů a knih kuchařských staročeských. Praha-Karlín, Emil šolc 1916. 88 s.

Perleťářství

[nahoru]

BARTOšíKOVá, A.: Knoflíky z perleti [vyráběné v Bojkovicích]. Malovaný kraj, 27, 1991, č. 5, s. 10.

GOTTWALD, K.: Perleťářství na Drahansku. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 16, 1972, č. 1, s. 6-8.

HLAĎOVá, V.: Žirovnické perleťářství. Umění a řemesla, 1980, č. 3, s. 41-45.

KŘíŽ, V.: Perleťářství v Bystřici nad Pernštejnem. Český lid, 48, 1961, s. 282-283.

MáLEK, R.: Českomoravské perleťářství. In: Sborník České společnosti zeměpisné, 49, 1944, s. 43-48.

MINAŘíKOVá, B.Drobné umění. část 1.: skripta ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice, Ústav lidové kultury 1998. 63 s.: obr + videokazeta. (Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice)

ORLíČEK, Z.: O perleti a perleťářství. Umění a řemesla, 1961, s. 152-157.

VORáČEK, J.: Perleťářství na Jindřichohradecku. Český lid, 48, 1961, s. 118-126.

Provaznictví

[nahoru]

MARTONOVá, T.: Provaznictví v Kyjově. In: Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně, 1995, s. 12.

STAŇKOVá, J.: Provaznictví na Žďársku. [Popis výroby provazů.] Český lid, 39, 1952, s. 176-181.

Voskařství

[nahoru]

KUNZ, L.: Zaniklá výroba voskových obětin v Bystřici pod Hostýnem. Naše Valašsko, 13, 1950, s. 170-172.

TITĚROVá, J.Domácí výroba svíček ze včelího vosku. Praha, Aves ; Olomouc, T.A.V.A. 1999. 63 s.: il.