Itálie

Evropská federace lidových umění a řemesel

Pokud se na stránkách Federace www.folkartandcraft.net chceme dozvědět nějaké bližší informace o organizaci lidového umění a řemeslnictví v Itálii – Sardegna Villanuova, máme smůlu, protože stránky jsou ještě ve vývoji, takže o ní nemáme ani základní údaje jako kontakt, adresu www či telefon.

Oficiální stránky Sardegna Villanuova

Oficiální stránky I.S.O.L.A. (Istituto Sardo Oraganizzazione Lavoro Artigiano) jsou špatně dostupné. Zadáním Sardegna Villanuova do vyhledávače vcelku nic důležitého nezjistíme a přes nedokončené stránky Federace se také nikam nedostaneme. Nejschůdnější cesta vede přes stránky slovenské, kde pod odkazem Medzinárodné organizácie najdeme aktivní odkaz Sardinie/Itálie, po jehož označení se dostaneme právě na stránky I.S.O.L.A. Základní stránky jsou dvě – domovská obsahuje úvodní slogan a aktivní vlajky jiných zemí, jejichž označením si vybíráme jazyk. Na druhé stránce nacházíme několik odkazů: keramika, pletení, dřevo, vyplétání košů, kovy, šperky. Pokud na ně klikneme, dostaneme se k bližším informacím.

Rovněž je zde uveden kontakt:

Adresa:I.S.O.L.A.Via Bacaredda184 Cagliari
Telefon:070 404 791
Email:ISOLA@regione.sardegna.it
WWW:http://www.regione.sardegna.it/isola/inglese/home.html

Iniciativy I.S.O.L.A na podporu řemesel na sardinii

Projekty směřující k asistenci produkce a distribuce ohrožených uměleckých výrobků

L.I.S.O.L.A – Sardinský institut pro Organizaci uměleckých řemesel – je sdružení, které vytvořily regionální sardinské autority, aby propagovaly a asistovaly technickému, uměleckému a komerčnímu vývoji sardinských uměleckých řemesel.

Při sledování těchto cílů I.S.O.L.A organizuje výukové kurzy, formuje četné umělecké spolupráce, organizuje prezentaci sardinských výrobků na národních i mezinárodních přehlídkách a trzích a tiskne a distribuuje katalogy, které napomáhají reklamě významnějšího zboží.

Aby přispěla ke konsolidaci organizované struktury pro umělecká řemesla, vytvořila I.S.O.L.A. v posledních letech řadu tzv. „pilotních center“ v několika okresech, které mají dlouhou tradici uměleckého řemesla. Tato samostatně operující centra fungují jako workshopy, školy a přehlídkové místnosti, čímž významně přispívají k rozšiřování sardinského populárního umění a kultury. I.S.O.L.A. se zaručuje za design a kvalitu všech výrobků, jichž se to týká.

Ekonomická krize posledních let a následné zvýšení daní měla tvrdý dopad na menší venkovská průmyslová odvětví, a to obzvláště ta zabývající se uměleckými řemeslnými produkty.

Nejrizikovější oblasti jsou ty, jejichž doménou jsou tkané výrobky, vyplétání košů a vyšívání.

Pole tradičního tkaní představuje nejrozšířenější umělecký koncern na Sardinii a zaměstnává 324 lidí, z čehož 90 % tvoří ženy: tito lidé svou práci vykonávají přibližně v 90 workshopech.

Tato riziková situace není způsobena jen všeobecnou krizí, ale také konkurencí z dalších evropských zemí, které na trhu nabízí podobné zboží, které má často špatnou kvalitu, ale zato extrémně nízkou cenu.

Na základě cílů I.S.O.L.A. formulovaných v jejích Stanovách a obzvláště, i když ne zcela výhradně, pro oblasti, v nichž I.S.O.L.A. působí řadu let, a to konkrétně asistence produkce a s ním úzce spojené pole marketingové asistence lze nastínit její program pro rok 1994 následovně:

Asistence produkce

Tento zásadní úkol je jedním z hlavních cílů I.S.O.L.A. a orientuje se jak na kolegy spolupracující v pilotních centrech, tak na jednotlivé řemeslníky, jejich skupiny a spolupracovníky, kteří pracují samostatně.

Doposud byla pilotní centra svěřena venkovským výrobcům, kteří operují na stejném poli. I.S.O.L.A. má na starost údržbu budov a nakupuje a obnovuje zařízení a nábytek. V současnosti poskytuje I.S.O.L.A. grant ve výši 5 000 000 italských lir každému centru za účelem hrazení managementu; což bylo v poslední době integrováno novou formou příspěvku „ad personam“ zaměřeného na podporu permanentního zaměstnání pracovníků a snížení daňové zátěže.

Posledně zmíněné se odehrává v pilotních centrech v Atzaře, Bonorvě, Mogoru, Paulilatinu, Sant´s Antiocu, Sarule a Tonaře, z nichž jsou všechny zapojeny do tkaní a v Castelsardu, kde se zaměřují na vyplétání košů.

Zavedením toho, které privilegované struktury jsou předními mecenáši výše zmíněných forem asistence produkce, měli bychom stručně nastínit povahu a prostředky provádění posledně zmíněného.

Na jedné straně se I.S.O.L.A. pokouší chránit formy tradičního řemesla, které by jinak nebyly schopny přežít, na druhé straně se snaží inovovat výrobky tím, že začlení sardinské umělce, a to obzvlášť při příležitosti Biennialských přehlídek a výrobních experimentech, které, jak se ukázalo, mají značnou tržní hodnotu.

Projekt Textilie

Ve výše zmíněném bylo uvedeno, že projekt Textilie byl financován; v prvních dvou letech získal příspěvky z fondů ve výši 800 milionů lir.

Projekt se zaměřuje na obnovu starožitných závěsů a koberců, které patří jak do soukromých, tak veřejných sbírek (Fáze 1). Sestaví se výkonné plány a předměty se fotografují a zanášejí do katalogů, připravují se jednotlivé karty do archivů (Fáze 2). Vyhledají se produkční centra schopná vykonávat požadované práce a předměty se pak reprodukují prostřednictvím realizace prototypu a následného komerčního vzorku, definuje se výrobní cena (Fáze 3).

První dvě fáze provádí umělečtí asistenti I.S.O.L.A. s pomocí deseti držitelů grantů, které I.S.O.L.A. nabízí bývalým studentům uměleckých Institutů a Škol v Sardinii.

Fáze výrobní se svěřuje především spolupracovníkům, kteří svou činnost koordinují z pilotních center I.S.O.L.A. a řemeslníkům nebo skupinám řemeslníků, kteří disponují jednak potřebným talentem a jednak k vykonávání této práce nezbytným vybavením a nářadím.

Tento projekt je již dobře zavedený a očekává se zvýšený zájem trhu o tyto vysoce kvalitní výrobky.

Granty I.S.O.L.A.

Jak už jsme zmínili, udělila I.S.O.L.A. deset ročních grantů mladým absolventům sardinského Institutu a škol umění.

Držitelé grantů budou s projektem spolupracovat a vykonávat činnosti jako plánování, katalogizaci a asistenci umělecké výroby. Tyto aktivity budou provozovat po celém ostrově a absolventy budou kontrolovat umělečtí asistenti I.S.O.L.A.

V průběhu 12 měsíců získají absolventi profesní zkušenosti od expertů a z krátkých seminářů, které se budou organizovat.

Technologické inovace

Pokusy o inovace se nezaměřují výhradně na výrobek, ale rovněž na proces výroby tak, aby se snížili náklady, samozřejmě pouze do omezené míry.

Po sedmi letech postupné adaptace a experimentování s prototypem tkalcovského stavu, který si zachovával svou uměleckou charakteristiku, přičemž se však výrazně zkrátila výrobní doba a především požadované fyzické úsilí se I.S.O.L.A. rozhodla experiment rozšířit tak, že zakoupila první skupinu deseti tkalcovských stavů, které byly speciálně navržené tak, aby se snadno odhalily pozitivní i negativní aspekty během testování, aby se tak zajistila pro pracovníka maximální bezpečnost.

Tyto poloautomatické tkalcovské stavy mohou používat i handicapovaní lidé, čímž se vytvoří nové pracovní příležitosti i pro zdravotně postižené.

S výrobcem se již uzavřela smlouva na zásobování novými tkalcovskými stavy a uvažuje cenu okolo 350 milionů lir. Stavy budou dodány před koncem tohoto roku.

Výukové kurzy

Do programu I.S.O.L.A. 1993/94, který I.S.O.L.A. odevzdala regionálním úřadům k financování, byly zahrnuty i výukové kurzy, které se především, i když ne zcela výhradně, zabývají profesionálními aspekty výroby.

Program zahrnuje výukové kurzy pro nezaměstnané, dále pak kurzy specializace a zdokonalování pro pracovníky, což se po obdržení výsledků studie I.S.O.L.A. jednotlivých vesnických průmyslů ukázalo být nezbytné. Celkové náklady by neměly překročit 2 biliony lir.

I.S.O.L.A. již část výukových programů spustila a financovala: zorganizovala kurzy pro stříbrníky v Iglesiasu, pro tkalce v Tonaře a krátký zdokonalovací kurz pro keramiky ze spolupracující společnosti v Ilbonu.

S ohledem na marketing produktů bude uspořádána i třetí skupina krátkých kurzů k aktualizaci různých aspektů, s cílem umožnit řemeslníkům, aby se stali samostatnými podnikateli.

Za zmínku taky stojí, že v roce 1994 I.S.O.L.A. zorganizovala výukové kurzy ohledně aktualizace v různých aspektech jako regulace a procedury či užívání sofistikovaných počítačových technologií.

Studie výdajů produkce

I.S.O.L.A. požádala experta z oboru o předložení studie výdajů produkce na poli tkaní, vyplétání košů a dalších typů uměleckého řemeslnictví.

Studie se bude provádět v průběhu pěti měsíců a úvodní referát bude přednesen po třech měsících od počátku. Studie se bude zabývat především třemi typy

Přehlídky a trhy

I.S.O.L.A. uměleckým řemeslníkům poskytuje další asistenci prostřednictvím marketingu jejich produktů skrz účast na rozličných přehlídkách a trzích.

Zdokonalování a vylepšování řemeslnických technik a vytvoření úspěšné reklamní kampaně umožnilo, aby byly produkty prezentovány ve správném historickém a tradičním kontextu. I.S.O.L.A se nyní účastní specializovanějších akcí jako např. těch věnovaných ryze prodeji dárkových předmětů nebo čistě textilnímu průmyslu nebo, a to je ještě důležitější, akcí, na něž mají přístup pouze trhovce.

Během těchto akcí dostává I.S.O.L.A. objednávky a následně obdrží výrobky od různých řemeslníků a těmito potřebami zásobuje trhovce za velkoobchodní cenu. Samozřejmě kupec rovněž hradí poštovné a balné.

Na ostatních akcích mohou být vystavované výrobky osobním vlastnictvím jednotlivých řemeslníků a toto zboží pak prodávají zřízenci I.S.O.L.A. přímo na stáncích bez jakéhokoli poplatku majiteli.

A konečně se I.S.O.L.A. účastní dalších přehlídek kulturní nebo reklamní povahy, které jsou organizovány buď interně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. V současnosti jsou tyto aktivity spojeny s komerčními iniciativami.

Očividně je účelem výše zmíněných aktivit postupně umožnit řemeslníkům, aby se takovýchto akcí účastnili a tak přímo prováděli marketing svých vlastních produktů.

Přímý prodej

Marketing se rovněž provádí prostřednictvím výběru kupců z obecného katalogu I.S.O.L.A. Objednávky se zasílají přímo do kanceláře I.S.O.L.A. Ceny se různí v závislosti na faktu, je-li objednavatel sám obchodníkem či nikoli.

Sklad

Ve skladu, jehož management je předmětem smlouvy, se objevuje veškeré zboží směřující do různých maloobchodních prodejních míst, zásoby určené k rozesílání objednávek a výrobky určené k prezentaci na trzích a dalších akcích. I.S.O.L.A. chystá přesunutí skladu do prostornějších a funkčnějších prostor.

Operace „I.S.O.L.A. dárky“

Konvence ustanovená mezi I.S.O.L.A. a společností SELL představuje další prostředek propagace distribuce sardinských uměleckých předmětů. To vyústilo v pečlivé zkoumání možných řešení, přičemž zvláštní pozornost se věnovala poli dárků společností. Toto posledně zmíněné je trh s reklamními artikly se zvýšeným zájmem o vysoce kvalitní, originální výrobky, kde by se ale měl lépe využít vztah mezi kvalitou a cenou.

Tento projekt pokračuje ve organizačních sledech 180 dnů, které si nezbytně musí dovolit výsledky operace.

Reklama a propagace

Je dobře známým faktem, že by měla být každá komerční aktivita podporována reklamní kampaní nebo propagací, což je zcela zásadní pro naplnění následujících podmínek:

  • aby se dostaly „sardinská umělecká řemesla“ do povědomí potenciálních kupců, s cílem dostat se i do nových oblastí trhu
  • zdůraznit autentický lidový původ uměleckých výrobků, doložení spojení s historií a tradicí Sardinie jako hlavní cíl má propagaci, konsolidaci a vzrůst prodeje.
  • Klienti a potenciální kupci našich výrobků obecně patří do střední až vyšší střední vrstvy.

Obchodní značka původu a kvality

Na Sardinii se vyvíjela typická umělecká řemesla, přičemž si zachovávala pravěké techniky a metody. Produkty necharakterizuje ztráta kulturní identity, jak tomu je na mnohých jiných místech, nejsou převálcovány procesy industrializované produkce. Evoluci sardinských uměleckých řemesel monitoruje a podporuje speciální instituce I.S.O.L.A., která poskytuje asistenci v marketingu produktů a technické a umělecké poradenství na poli výrobním. Takže se autentické tradiční designy interpretovaly a nabízely bez jakéhokoli odklonu od hluboko zakořeněných kulturních tradic. Ale sardinské umělecké řemeslo se muselo potýkat se značnou konkurencí na trhu, a to ze strany napodobenin a plagiátů, jak jsme již v předchozím zmínili.

Takže jsme dospěli k rozhodnutí tato umělecká řemesla chránit prostřednictvím ochranné známky, která bude zaručovat kvalitu a originalitu produktu, který byl vytvořen na základě hluboce zakořeněných tradic. Tato výzva na jedné straně pomohla ochránit sardinské řemeslníky proti neférové konkurenci a na druhé straně by vystupovala jako záruka vysoce kvalitního propracovaného výrobku.

Ochranná známka nese označení „Artigianato Sardegna“ a zobrazuje stylizovaného koně; jejím účelem je kontrola původu produktů a má zabránit pracovníkům a umělcům ze zahraničí před použitím téhož označení.

Použití ochranné známky se povoluje každému výrobku zvlášť a bere se ohled na procedury užité při jeho výrobě jako např. využití strojů. Umělecká povaha výrobku je však zajištěna.

Je tím pádem jasné, že z aplikace ochranné známky, která potvrzuje jak originalitu, tak kvalitu výrobků, mohou řemeslníci jen získat.

Tato výhoda je spojená s vzájemným zájmem o produkci dobré kvality podle vysokého standardu zajištěného ochrannou známkou, která v tomto směru hraje spíše roli efektivního prostředku reklamy.

Katalog

Postupně bude I.S.O.L.A. propagovat v zásadě ty produkty nesoucí její obchodní značku, která bude sloužit jako záruka pro neznalého kupce kupujícího sardinské umělecké předměty.

Nový katalog se skládá z volných listů, dodnes však pouze ilustrujících sardinské umělecké tkané předměty, a byl právě vytisknut a byl sestaven přesně tak, aby obsahoval pečlivě vybrané předměty.

Luigi Stagno