Norsko

Nejdůležitější úkoly norské národní federace domácího umění a řemeslnictví v roce 1994

Federace poskytuje celonárodní konzultační službu pro řemeslnictví, kterou financuje vláda a měla za posledních deset let tři členské kategorie:

 • lokální řemeslné organizace, které pracují sociálně a kulturně
 • řemeslnické obchody, které zčásti vlastní lokální organizace
 • organizace lokálních řemeslníků, které se především věnují produkci řemeslných produktů k prodeji.

Koncem roku 1992 se konzultanti řemesel obrátili na Představenstvo Federace, aby posoudilo strukturu organizace, protože shledávali, že jejich práce je čím dále víc frustrovala, když se snažili dostát požadavkům tří členských kategorií. Konzultanti potřebovali jasnější směrnice ze strany Představenstva, aby mohli poskytovat své služby na uspokojivě profesionální úrovni.

Představenstvo se díky tomuto popudu rozhodlo odstartovat organizačně-vývojový projekt v lednu roku 1993. Projekt nazvali „Identita a vývoj“. Jeho cílem bylo diskutovat a navrhnout:

 • základní hodnoty aktivit Federace
 • vize, k níž by měla Federace směřovat
 • operační myšlenka, která by byla využita coby směrnice plánování
 • strategický plán akce z perspektivy příštích deseti let.

Hlavním cílem projektu bylo uvést Federaci coby významnou kulturní složku společnosti.

Každoroční schůze v roce 1993 se staly zásadní pro prezentaci celé řady nových nápadů. Všechny skupiny diskutovaly o základních hodnotách a silných a slabých bodech Federace. Členové byli rovněž vyzváni k tomu, aby předkládali návrhy změn nutných k zdokonalení organizace.

Speciálně vytvořená skupina, která již rok spolupracuje, své návrhy přednese na každoroční schůzi v září tohoto roku. Z návrhů skupiny Představenstvo schválilo následující:

Aktivity Norské národní federace pro domácí umění a řemesla jsou založeny na těchto lidských hodnotách

 • Blízký vztah – k našim kořenům – k přírodě
 • Radost – z kreativity – dobrého designu – rozličnost vyjadřování – sounáležitosti

Vize

Všem lidem žijícím v Norsku se musí umožnit, aby si vyzkoušeli radost z tvoření a užití předmětů, které mají své kořeny v populární tradici.

Podnikatelský koncept

Norská národní federace domácího umění a řemesel se bude podílet na posílení živoucí tradice domácího lidových umění a řemesel v Norsku organizováním aktivit a postupů sestavených tak, aby stimuloval zájem veřejnosti o vědomosti z národního umění a řemesla a propagoval produkci a prodej zboží domácí umělecké a řemeslné výroby.

Berit Amundsen

Kolekce stopa

Pozadí

Ukázalo se, že zimní olympiáda v Lillehammeru v roce 1994 posloužila i jako výkladní skříň norskému umění stejně dobře, jako sportu. Norges Husflidslag (NH- Norská federace domácího umění a řemesel) se zasloužila o jednu z výstav v kulturním programu, a o vytvoření nové kolekce norských řemeslných produktů pro olympijské hry.

V současnosti existuje značný zájem o éru Vikingů (800 – 1500 našeho letopočtu), ale na trhu se vyskytuje pouze několik málo kvalitních produktů. Je ale snadné nalézt typické zobrazování vikingského klišé. NH vyžadovala, aby se na trh vnesly nové a lepší produkty ve víře, že o ně bude na trhu seriózní zájem.

NH rovněž spatřovala nutnost změny přístupu vůči naší organizaci a našim produktům. Existují určité projevy nezajímavosti, vypočitatelnosti, ale i nedostatek styku s moderním designem. Proto byla vyhlášena soutěž pro řemeslníky (členy i nečleny NH) na výrobky, které měly být

 • inspirovány vikingskou érou
 • omezené na specifický barevný program
 • použitelné pro aktivity venku v zimě nebo pro užitek u stolu

Vývoj výrobků

Byla sestavena národní komise k posuzování těchto výrobků, která se skládala z věhlasných designerů, řemeslníků a představitelů NH. Po posouzení zaslala komise dopis všem účastníkům, v němž uváděla silné a slabé stránky jejich výrobků. Odmítnuté produkty doprovázel písemný důvod k odmítnutí. Řemeslníci, jejichž výrobky byly schváleny, tak dostali podněty a inspiraci k dalšímu vývoji.

Nejzajímavějším aspektem procesu posuzování byl přístup k „ne dostatečně dobrým“ výrobkům. Řemeslníci byli vyzváni, aby v souladu s posuzovacími výroky komise provedli změny a zaslali takto zdokonalené produkty ke dalšímu posouzení. To fungovalo opravdu překvapivě dobře. Řada výrobků byla značně zdokonalena a později na schůzi komise přijata.

Existují různé názory na inspiraci vikingskou érou. Soutěž prokázala, že norští řemeslníci definují inspiraci „vikingskou érou“ různými způsoby.

Přístup 1: Užití řemeslných technik a materiálů vikingské éry

Vlna

Vikingské ženy předly vlnu na ručním vřetenu a byly mistryněmi v tkaní látek na svých vřetenovitých tkalcovských stavech, ale také prosluly svými tablet(?) tkaninami a tvorbou síťovin bez uzlů. Tyto suvenýry se nyní prodávají i s „co a jak“ popisem: Tkaní, Ruční vřeteno a „neuzlovac“ jehla k šití síťovin. Novými produkty jsou vlněné čepice a rukavice vytvořené technikou síťování bez uzlů.

Dřevo

Vikingové byli mistři v dřevorubectví a jeho opracování. Hrnek, který jsme mohli spatřit dříve tvoří příklad moderní adaptace techniky.

Kožešiny

Kožešiny tvořily významný exportní produkt vikingské éry. Kožešiny novorozených kozlů se dnes používají k tvorbě moderních kabátků a klobouků.

Přístup 2: Redefinice dobře známých tvarů

Loď

Stříbrná obruč na ubrousky ukazuje část vikingské lodi. Hlavním vzorem pletených svetrů je rovněž z velké části lodní tematika.

Štít

Stříbrné šperky jsou založeny na štítovitém tvaru, který se objevuje na náhrdelnících a náramcích apod.

Plášť

Vikingové používali tkané textilie, nic pleteného. Plášť byl vždy především oděv na ven. Moderní pletený plášť je však dostatečně lehký, aby se dal nosit i uvnitř.

Pánské a dámské oděvy

Moderní dámské oblečení sestávající z velkého svetru a úzkých kalhot nese některé podobné rysy k vikingským pánským dost dlouhým košilím s dlouhými rukávy, které se nosily přes úzké kalhoty.

Přístup 3: Užití dekorativních prvků novými způsoby

Vstup pleteného zboží byl velký, jak se ostatně dalo v Norsku očekávat. Mnoho tvůrců používalo ornamenty jako mince, dřevoryty a další archeologické nálezy v těchto designech.

Tvar tohoto pláště a klobouku určuje design na lemech, kde se ukazuje přímo přenesený vzor z portálu staveského(?) kostela.

Ručně tkané rohože a koberečky používají také různých barev a vikingských ornamentů.

Přístup 4: Nalezení inspirace v „Duchu éry“

Jednoduchost

Dnes je v Norsku velmi populární soustružení dřeva. Předvedené misky mají jednoduchý tvar, díky kterému jsou klasické; mohly by patřit do kterékoli doby.

Ve vikingských dobách se do Norska dováželo sklo. Tyto misky ale mají jednoduchý tvar, který se jednoduše asociuje s funkčností vikingského užitkového nádobí.

Praktičnost

Velký talíř, misky a svícen jsou zhotoveny ze soustruženého a natřeného dřeva a vyloženy pewter(?) lemem. Keramika připomíná keramiku z doby železné bez toho, aniž by ji kopírovala.

Humor

Tvary kožených kabel možná nenesou přímo podobné znaky s žádným vikingským objektem, ale hrubý smysl pro humor, který vykazují, má rozhodně historické kořeny!

Jaké výsledky jsme obdrželi?

Je pravděpodobné, že budou výsledky jasnější až za několik let, ale zatím jsme dospěli k následujícím závěrům:

 • proces posuzování měl pozoruhodně dobrý efekt
 • na trh vstoupila celá řada nových kvalitních produktů
 • mnoho z účastnících se řemeslníků zaznamenalo vzrůst prodeje a mediálního zájmu
 • efekt PR byl původně dobrý, když produkty vstoupily na trh, ale zatím se nám nepodařilo produkty SPOR na trhu dlouhodobě prosadit.

Trine Thommessen