Španělsko

ŠPANĚLSKÁ NADACE NA PODPORU ŘemESEL

Fundación Espaňola Artesania je specializovaná technická agentura, jejíž výbor věřitelů sestává z představitelů španělského ministerstva průmyslu a energie, ministerstva kultury a emprasa Nacional de Artesania (Národní řemeslnická společnost – ARTESPAŇA), která vede různé programy pro malé řemeslné podniky ve Španělsku, Evropě a Latinské Americe zejména ve vytváření databanky, ve výuce, technické asistenci a informační oblasti.

Během generálního zasedání Evropské federace lidového umění a řemesla, jejíž je členem, presentovala Nadace tři programy, které již ve Španělsku zaznamenaly úspěch. Tyto programy byly vytvořeny, aby zlepšily komercializaci, identifikaci, reklamu a kvalitu řemeslnického zboží, čímž by se tyto výrobky lépe přizpůsobily dnešnímu trhu.

SYSTÉMY PROPAGACE PRODEJE ŘemESLNÝCH PRODUKTŮ

Fundación Espaňola Artesania jako agentura technické asistence poskytující služby řemeslnickým skupinám (asociacím, cechům, atd.) iniciuje zlepšení komerční propagace řemeslnických výrobků na nových trzích ve Španělsku.

V této souvislosti navrhla projekt vytvoření společné ochranné známky Cerámica de Talavera (Keramika z Talavery), jejímž hlavním účelem by byla komerční identifikace a propagace prostřednictvím ochranné známky vysoce kvalitní keramiky zaštítěné bohatou historií a kulturou. V tomto smyslu je záhodno si připomenout, že město Talavera de la Reina v province Toleda produkuje polychromovou keramiku se společnými rozlišovacími znaky, které ji odlišují od podobných keramických stylů, a to již zhruba od 14tého nebo 15tého století.

V současnosti je Talavera de la Reina domovem skupiny asi 50 keramických workshopů, které své výrobky prodávají obchodům a komerčním zařízením lokálně i po celém Španělsku, ale i na mezinárodních trzích. Prostřednictvím pozorování a studií produkce, image, marketingu a prodeje tohoto typu keramiky na současném trhu byl zjištěn úpadek v image keramiky a její kvality, což lze přičítat několika následujícím faktorům:

 • úpadek kvality surovinového materiálu
 • úpadek image s ohledem na její dekorativní techniky
 • úpadek kolektivní image na současném trhu jako důsledek masové produkce s falešným označením manufakturního původu
 • válka cen.

Dnešní kupci tohoto typu keramiky soustavně shledávají, že je obtížné rozpoznat původ, kvalitu a autenticitu Cerámica de Talavera.

Jako odpověď na tuto situaci na žádost a společně s Keramickým kolektivem Talavera de la Reina vyvinula Fundación Espaňola Artesania plán akce sestávající ze tří klíčových fází:

Fáze 1 – KRITÉRIA PRO TVORBU OCHRANNÉ ZNÁMKY: CERÁMICA DE TALAVERA

Vytvoření ochranné známky bude zahrnovat přísný systém založený na následujících principech, které jsou všeobecně přijaty kolektivem keramických společností v Talavera de la Reina:

 • KONtrolA kvality, surovinového materiálu a dekorací keramických předmětů tak, aby souhlasily se základními principy uvedenými v ochranné známce Cerámica de Talavera.
 • ODPOVĚDNOST a LOAJAliTA ze strany keramických společností.
 • INTEGRÁLNÍ PROJEKT ZAHRNUJÍCÍ MĚSTO TALAVERA.
 • POTŘEBA PODPORY od vládních orgánů.
 • POTŘEBA KONtrolY profesionální asociací keramiků coby představitelů kolektivu.
 • POTŘEBA TECHNICKÉ PODPORY OD SPECIAliZOVANÉ A KOMPETENTNÍ INSTITUCE.

Fáze 2 – KRITÉRIA PRO ZAČLENĚNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY DO INTEGROVANÉHO PLÁNU MĚSTA

Jedním ze zásadních závěrů byla nezbytná potřeba zavést ochrannou známku do integrálního plánu města Talavera de la Reina.

To vyžaduje podporu od kompetentních vládních autorit, protože integrální plán představuje klíčový propagační a marketingový faktor pro uvedení ochranné známky Cerámica de Talavera prostřednictvím cestopisné literatury, cestovních kanceláří, prodejních center, detailních informací spotřebitelům, muzea keramiky, výukových center, výzkumných center apod.

Fáze 3 – PRVKY PRO PROPAGACI OCHRANNÉ ZNÁMKY CERÁMICA DE TALAVERA

Plán by měl zahrnovat následující klíčové prvky:

 • OCHRANNÁ ZNÁMKA
 • MANAGemENT OCHRANNÉ ZNÁMKY
 • LOGISTIKA
 • KOMERČNÍ PLÁN
 • ASOCIOVANÝ PRODEJNÍ SYSTÉM
 • KATALOG VÝROBKŮ
 • REKLAMA
 • VÝZKUM
 • VÝUKA.

PRODEJ ŘemESLNÝCH VÝROBKŮ PROSTŘEDNICTVÍM KATALOGU

Aby kupující dosáhl produktů, po kterých touží, má dnešní konzumní kupující k dispozici nové systémy prodeje, reklamy a předvádění. To zahrnuje média (televize, rádio či časopisy) nebo systém objednávek na dobírku prostřednictvím katalogu – nabídky kolektivního produktu.

V současnosti je katalogový prodejní systém vysoce úspěšným komerčním nástrojem, perfektně vyhovujícím problémům moderní společnosti, jejíž mnohé sociální skupiny shledávají obtížné a nepohodlné navštěvovat tradiční komerční prodejny.

Fundación Espaňola Artesania, jako agentura technické asistence, za kolektiv řemeslných společností z odlišných polí aktivit, jejichž společným znakem je hotovení kvalitních předmětů jasně identifikovaných s jejich geografickým původem, spolupracuje na vytvoření katalogového prodejního systému.

Konečným výsledkem bylo vytvoření SOCIEDAD COMMERCIAliZADORA DE VENTA DE ARTESANIA ANDALUZ POR CATALOGO (Andaluská řemeslná komerční společnost, prodávající z katalogů), a to za podpory vládních autorit a za právní odpovědnosti účastnících se dílen, které se zavázaly ke spolupráci pro takovýto prodej.

Metodologie, která se při naplňování tohoto systému musí sledovat, sestává z následujících fází:

 1. IDENTIFIKACE KolEKTIVU: výběr a akreditace řemeslnických společností.
 2. PRŮZKUM prostředí trhu – nálad a trendů vůči katalogovému prodeji a vůči nabídce vybraných společností.
 3. ZAŘAZENÍ VÝROBKU DO KATALOGU: výběr kvalitních výrobků, které se nevyrábí sériově nebo masově.
 4. KOMERČNÍ PLÁN: komerční struktura katalogu bude vyžadovat následující elementy:komerční management, management ochranné známky, identifikaci kolektivu a potenciálních uživatelů katalogu, image společnosti, publikaci katalogu, reklama a poštovné, komerční odpověď.
 5. LOGISTICKÝ PLÁN: Prostory, sklad a kontrola; instalace kancelářského zařízení; management a logistika; utváření cen, kontrola kvality, přijímání objednávek, dodávání objednávek, záruka a reklamace.

POKROČILÁ TECHNICKÁ VÝUKA A ZÁKLADY PODNIKÁNÍ PRO ŘemESLNÍKY

Situace mnohých španělských řemeslnických společností, z velké části jako důsledek malé velikosti podnikových struktur, je problematická vzhledem k přizpůsobení produkce, technologie a managementu řemeslnických dílen manufaktuře výrobků požadovaných trhem.

Tyto nedostatky, které jsou v některých v jistých aktivitách i geografických oblastech Španělska obzvlášť výrazné, přiměly Nadaci, aby vytvořila vlastní metodologii pro poskytování technické asistence podnikatelům v podobě výuky podnikání a pokročilých technologií spadajících do jejich řemeslnického oboru.

Tato práce se provádí prostřednictvím vhodných výukových metodologií, designu výukových materiálů a systémů výuky vyučujících. Z tohoto hlediska byla velmi důležitá účast Fundación na FORCE programech propagovaných Evropskou unií, společně s vysoce specializovanými organizacemi z Francie, Belgie a Itálie.

S ohledem na pokročilou technickou výuku různých aktivit, jako např. zpracování dřeva, keramiky, kůže nebo kovů, zavedla Fundación specializované a pokročilé kurzy zaměřené na:

 • surovinové materiály
 • nářadí a strojírenství
 • technologie
 • technické standardy a certifikace

Fundación zaujímá velmi praktický přístup k designu kurzů vzhledem k podnikové administrativě, přičemž se zabývá především kritérii a potřebami studentů v oblastech jako:

 • analýza cen
 • tvorba cen
 • daňové záležitosti
 • marketing a komercionalizace
 • segmentace trhu
 • trendy a nálady konzumentů
 • potenciální trhy
 • asociované prodejní systémy
 • management designu
 • zařazování komerčních nabídek do katalogů.

Přednášku připravila Fundación Espaňola Artesania představovaná

Patricia Canga Miňarro a Pedro Martinez Hassa[ úvod ] | [ kontakt ] | © 2007 Národní ústav lidové kultury |